chojnaInformujemy iż zgłoszenia do XVIII edycji Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej przyjmowane są przez organizatorów dwutorowo. Można skorzystać z elektronicznego formularza, który znajkduje się pod adresem: http://sp35.szczecin.pl/festiwal-piosenki-bozonarodzeniowej/formularz-zgloszeniowy lub zgłosić się w tradycyjny sposób za pomoca wypełnionej karty zgłoszenia i odesłanej do organziatorów za pomocą faksu lub poczty e-mail.

Logo festiwaluPoniżej zamieszczamy zasady regulaminowe XVIII Szczecińskiego Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej.

 1. Uczestnicy biorą udział w konkursie wokalnym.
 2. Repertuar powinien obejmować : kolędy, pastorałki i piosenki o tematyce bożonarodzeniowej.
 3. Uczestnik wykonuje tylko jeden utwór, nie zmieniają tytuł podanego w karcie zgłoszeniowej ( czas wykonania do 4 minut ).
 4. W konkursie mogą brać udział soliści śpiewający a capella lub z akompaniamentem dowolnego instrumentu lub zespołu instrumentalnego, dozwolony jest również półplayback.
 5. W konkursie mogą brać udział zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne do ośmiu osób włącznie.
 6. Półplayback będzie odtwarzany z płyt CD (jeden utwór na płycie) oraz z pendrive'a (jeden plik na nośniku)
 7. Organizatorzy etapu szkolnego są zobowiązani doręczyć organizatorowi danego rejonu do 29 listopada  2016r.:
  1. wypełnioną kartę zgłoszenia z podpisem osoby przygotowującej, z  numerem  telefonu kontaktowego i podpisem prawnych opiekunów  o zgodzie na przetwarzanie danych. Zgłosić można maksymalnie 3 solistów i 3 zespoły  w każdej kategorii wiekowej z placówki.
  2. opisaną płytę  z półplaybackiem  ( jeżeli została wybrana taka forma występu ). Płytę odbieramy bezpośrednio po występie.
 8. Przeglądy rejonowe kwalifikują 3 solistów i 3 zespoły w każdej kategorii do finału  festiwalu. Wyniki  etapu rejonowego Organizatorzy rejonów przekazują do SP nr 35w dniu przeglądu
 9. Organizatorzy finału festiwalu zapewniają aparaturę nagłaśniającą , wysokiej klasy pianino cyfrowe oraz zestaw perkusyjny.
 10. O kolejności występów decydują organizatorzy.
 11. Szkoły spoza Szczecina zgłaszają się bezpośrednio do organizatora finału SP nr 35 ( z pominięciem etapu rejonowego) do 8 grudnia 2016r.
 12. Szkoły ponadgimnazjalne (licea, technika i szkoły zawodowe) zgłaszają się  bezpośrednio do organizatora finału festiwalu do 8 grudnia 2016r. ( z pominięciem etapu  rejonowego).
 13. W przypadku wykonawców z pkt. 11, 12 liczy się kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia zgłoszeń, które przekroczą ilościowe możliwości organizacyjne.
 14. Przesłuchania finałowe odbywać się będą w IV kategoriach wiekowych:
  1. Przedszkola i ,,zerówki” – 13 grudnia 2016r. od godz.10:00
  2. Szkoły Podstawowe ( kl. I - III ) – 13 grudnia 2016r. od godz. 13:00
  3. Szkoły Podstawowe ( kl. IV – VI )- 14 grudnia 2016r. od godz. 10:00
  4. Gimnazja – 15 grudnia 2016r.  od godz. 10:00
  5. Szkoły ponadgimnazjalne – 15  grudnia 2016r. od godz.13:00
 15. Występy będzie oceniać jury  (kryteria: tematyka, interpretacja, intonacja, ogólne wrażenie sceniczne).
 16. Nagrodzone będą pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii. Wręczenie nagród odbędzie się podczas gali festiwalu.
 17. Nagroda publiczności jest wybierana i przyznawana w czasie gali festiwalu W czasie gali festiwalu utwory prezentują zdobywcy pierwszych miejsc Organizatorzy zastrzegają sobie prawo doboru wykonawców i utworów z kolejnych miejsc.
 18. Jury ma prawo nie przyznawać nagrody lub przyznać dwie równoległe
 19. Uczestnicy będą wspólnie śpiewali piosenkę finałową.
 20. Najciekawsze wykonania zostaną utrwalone na płycie CD
 21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo doboru utworów na płycie.

Zgodnie z art.23ust.1pkt1ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 133,poz.883z późn. zm.)dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia wykorzystywane będą jedynie do celów festiwalowych. Zgłoszenie dziecka na konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć na stronie internetowej szkoły i w lokalnym programie TV

 

Zdjęcie z XVI edycji festiwaluWszystkich laureatów XVII Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej zapraszamy na próbę o godzinie 15:00 do namiotu Opery na Zamku przy ulicy Energetyków. Jednocześnie informujemy,iż podczas koncertu galowego swoje utwory wykonają następujący laureaci

XVII FestiwalW imieniu organizatorów XVII Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej  informuję, że z przyczyn od nas niezależnych,  zmianie ulegają zaplanowane wcześniej i podane do publicznej wiadomości termin i miejsce koncertu finałowego XVII Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej

Zmagania licealistówJako ostatni w tegorocznej edycji Finału miejskiego XVII Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej wystąpili uczestnicy w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Jury Festiwalu w składzie:

Kategoria GimnazjaW ostatnim dniu Finału miejskiego XVII Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej na scenie zaprezentowali się uczestnicy najstarszych kategorii wiekowych. Jako pierwsi do konkursu przystąpili uczennicy i uczniowie gimnazjów  Po wielu przesłuchaniach Jury Festiwalu w składzie:

I dzeiń XVII FestiwaluW drugim dniu Finału miejskiego XVII Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej na scenie zaprezentowali się uczestnicy kategorii Szkoły Podstawowe klasy IV - VI. Po wielu występach  Jury Festiwalu w składzie

I dzień FestiwaluW pierwszym dniu zmagań w ramach XVII Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej na scenie zaprezentowali się również uczestnicy w drugiej kategorii wiekowej - Szkoły Podstawowe klasy I - III. Jury w składzie