obiadyDrodzy rodzice uczniów korzystających ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie.

konkursy kuratoryjneI Postawa prawna konkursu

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59;  art.51 ust. 1  pkt 7; art.132)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 6;  art. 15 pkt. 84, art. 299)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.);
  • Administratorem danych osobowych uczestników konkursu  jest ZKO, a na poszczególnych etapach konkursów przewodniczący poszczególnych komisji konkursowych – dyrektorzy szkół (lub osoby przez nich wyznaczone), w których odbywają się konkursy. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zbiór danych osobowych zawiera następujące dane: imię nazwisko, nazwa i adres szkoły, data i miejsce urodzenia, dane wrażliwe takie jak stan zdrowia, jeśli wymaga konieczności dostosowania warunków pracy uczestnika.

Opieka na przejściu dla pieszychUprzejmie informujemy, że zapewniamy dzieciom opiekę  na przejściu dla pieszych przy ul. Warcisława w godzinach 7:15 do godziny 17:00.

obiadyInformujemy iz sprzedaż obiadów abonamentowych na październik 2017r. odbędzie się według następującego harmonogramu:

Sprzedaż mundurków szkolnychInformujemy, iż w dniu 20 września oraz 4 października w godzinach 8-16 czynny będzie punkt sprzedaży mundurków w Sali narad ( na lewo od głównego wejścia). Zapraszamy rodziców z dziećmi w celu przymierzenia i wybrania odpowiedniego rozmiaru.

Ceny: kamizelka- 40 zł. , polówka -30 zł.

Rada Rodziców SP 35

___Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września zapewniamy opiekę  na przejściu dla pieszych przy ul. Warcisława w godzinach 7:30 do godziny 15:30.

obiadyInformujemy iz sprzedaż obiadów abonamentowych na wrzesień 2017r. odbędzie się według następującego harmonogramu:

Stypendia szkolneSzanowni Rodzice!

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia kolejnej edycji pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin informujemy że:

  • termin składania wniosków o przyznanie upływa w dniu 15 września br.
  • osoby zarejestrowane w powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie zamiast zaświadczenia mogą przedstawić oświadczenie ( według wzoru załączonego do wniosku o przyznanie stypendium
  • we wnioskach nie jest wymagana pieczątka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie tak, jak było dotychczas
  • kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi 514 zł. Na jedną osobę w rodzinie

Wnioski na stypendia są do pobrania w sekretariacie szkoły .

Wypełnione wnioski należy dostarczyć do 15 września do pedagogów szkolnych.

W razie pytań i wątpliwości można się kontaktować z pedagogami szkolnymi pod nr tel. 91 442 24 65 wew. 125