Wynajem sali gimnastycznejDziałając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.)  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem następujacych pomieszczeń:

 • sali sportowej o pow. 1365,20 m2,
 • antresoli o  pow 389,9m2

znajdujących się na terenie szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej w godzinach:

 1. piątki w godz. 20:00 - 21:30 - trzy sektory hali sportowej

Dyrektor szkoły przewiduję możliwość wynajęcia 1 sektora sali sportowej ( 1/3 sali )

Salę gimnastyczną wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania przebieralni. sanitariatów, wody i energii.  

Warunki przetargu:

 1. oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dopuszcza się również złożenie ofert w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30
 2. termin składania ofert – do dnia 8 grudnia 2015r. ( wtorek ),
 3. Informacji dotyczących potrzeb i możliwości funkcjonalnych udziela  Marek Żukowski - kierownik obiektów sportowych pod numerem  telefonu  91 44 22 465 wew. 115 lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć do dnia 08.12.2015r. po  wcześniejszym uzgodnieniu, tel.kontaktowy  91 44 22 465 wew. 115 lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. minimalna cena wynajmu za jedną godzinę lekcyjną ( 45 minut ) wynosi:
  a) sala sportowa – kwota 105,00 zł netto (sto pięc złotych)  (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów), - w przypadku zamiaru wynajęcia 1 sektora cana za wynajem wynosi 35,00 zł netto za 45 minut.
  b) antresola -  kwota 25,00 zł netto (dwadzieścia pięć złotych)  (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów),
 6. wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie Szkoły,
 7. do oferty winno zostać załączone: 
  - wypełniony formularz oferty ( załacznik do ogłoszenia )
  - kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS, 
  - kserokopie decyzji  o nadaniu nr NIP i REGON,
  - kserokopia dowodu osobistego ( w przypadku wynajmu osób fizycznych )
 8. kryterium wyboru oferty stanowić będzie:
  - zaproponowana najwyższa godzinowa wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczeń
  - rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu

Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

Podmiot lub osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony maksymalnie do 3 lat.  

Oferenci, z któymi Szkołą Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II zdecyduje się podpisać umowę, zostaną poinformowani o tym fakcie drogą elektroniczną 

Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.