Przetarg na spożywkęSzkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin adres e- mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.zaprasza do  złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawy o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach  wydanych na podstawie art.11 ust. 8 na: „Dostawy mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II przy ul. Świętoborzyców 40, 71 - 665 w Szczecinie będącej jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin"

 

 1. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
 2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
 3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.
 4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.
 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę.
 6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
 7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 12. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
  1. zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
   bez nazwy i pieczątki wykonawcy
   Gmina Miasto Szczecin
   Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie
   ul. Świętoborzyców 40, 71 - 665 Szczecin,
   sekretariat szkoły
   Przetarg nieograniczony:
   Oferta na: Dostawę mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie.
   „Nie otwierać przed 15.12.2017 r., godz. 10:00"
  2. koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
 13. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt. 12, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w pkt. 12 ppkt. 1) lecz wpłynie do kancelarii Urzędu Miasta.

Załączniki: