Aula szkolna SP 35 w SzczecinieDziałając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.)  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem następujacych pomieszczeń:

 • auli o pow. 269,79 m²,
 • sali lustrzanej o pow. 89,04m2
 • sali „tanecznej” o pow. 50,95m2
 • sal lekcyjnych  o pow. od 54 m² do 70 m²

znajdujących się na terenie  szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej w godzinach:  

a)16.00 – 21.30 od poniedziałku do piątku  
b) 8.00 – 20.00 w soboty i niedziele  
Aulę i sale lekcyjne wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania sanitariatów, wody i energii.  
Warunki przetargu:

 1. oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dopuszcza się również złożenie ofert w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30
 2. termin składania ofert – do dnia 16.07.2015r.
 3. otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2015r. o godzinie 12:15,
 4. Informacji dotyczących potrzeb i możliwości funkcjonalnych udziela  Marek Żukowski - kierownik obiektów sportowych pod numerem  telefonu  91 44 22 465 wew. 115 lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć do dnia 16.07.2015r. po  wcześniejszym uzgodnieniu, tel.kontaktowy  91 44 22 465 wew. 115 lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. minimalna cena wynajmu jedną godzinę lekcyjną ( 45 minut ) wynosi:
  a) aula – kwota 25,00 zł  netto (dwadzieścia pięć złotych)  (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów),
  b) sala lustrzana -  kwota 25,00 zł netto (dwadzieścia pięć złotych)  (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów),
  c) sala „taneczna” -  kwota 20,00 zł netto (dwadzieścia złotych)  (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów),
  d) sale lekcyjne -  kwota 20,00 zł netto (dwadzieścia złotych)  (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów),
 7. wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie Szkoły,
 8. do oferty winno zostać załączone: 
  - podanie skierowane do Dyrekcji Szkoły podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II, z krótkim opisem planowanej działalności gospodarczej w wynajmowanym pomieszczeniu,
  - kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS, 
  - kserokopie decyzji  o nadaniu nr NIP i REGON,
  - kserokopia dowodu osobistego ( w przypadku wynajmu osób fizycznych )
 9. oferta winna zostać podpisana przez  uprawnioną osobę tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę,
 10. kryterium wyboru oferty stanowić będzie:
  - zaproponowana najwyższa godzinowa wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczeń
  - rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu

Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie
podlega negocjacjom.

Podmiot lub osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony maksymalnie do 3 lat.  

Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 4 dni od dnia otwarcia ofert na stronie internetowej  szkoły pod adresem
Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

Załączniki