Sala gimnastyczna SP 35 w Szczecinie Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.)  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem następujacych pomieszczeń:

 • sali sportowej o pow. 1365,20 m2,
 • antresoli o  pow 389,9m2

znajdujących się na terenie hali sportowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej w następujacych dniach i godzinach:

 1. poniedziałki w godz. 20:00 - 21:30 - jeden sektor hali sportowej
 2. wtorki w godz. 18:30 - 20:00 - dwa sektory hali sportowej
 3. środy w godz. 20:00 - 21:30 - jeden sektor hali sportowej
 4. czwartki w godz. 18:30 - 20:00 - jeden sektor hali sportowej
 5. piątki w godz. 18:30 - 20:00 - jeden sektor hali sportowej
 6. piątki w godz. 20:00 - 21:30 - trzy sektory hali sportowej

Salę gimnastyczną wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania przebieralni. sanitariatów, wody i energii.  

Warunki przetargu:

 1. oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dopuszcza się również złożenie ofert w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30
 2. termin składania ofert – do dnia 08.09.2015r.
 3. otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2015r. o godzinie 12:15,
 4. Informacji dotyczących potrzeb i możliwości funkcjonalnych udziela  Marek Żukowski - kierownik obiektów sportowych pod numerem  telefonu  91 44 22 465 wew. 115 lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć do dnia 09.09.2015r. po  wcześniejszym uzgodnieniu, tel.kontaktowy  91 44 22 465 wew. 115 lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. minimalna cena wynajmu za jedną godzinę lekcyjną ( 45 minut ) wynosi:
  a) sala sportowa – kwota 105,00 zł netto (sto pięc złotych)  (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów), - w przypadku zamiaru wynajęcia 1 sektora cana za wynajem wynosi 35,00 zł netto za 45 minut.
  b) antresola -  kwota 25,00 zł netto (dwadzieścia pięć złotych)  (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów),
 7. wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie Szkoły,
 8. do oferty winno zostać załączone: 
  - wypełniony formularz oferty ( załacznik do ogłoszenia )
  - kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS, 
  - kserokopie decyzji  o nadaniu nr NIP i REGON,
  - kserokopia dowodu osobistego ( w przypadku wynajmu osób fizycznych )
 9. kryterium wyboru oferty stanowić będzie:
  - zaproponowana najwyższa godzinowa wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczeń
  - rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu

Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

Podmiot lub osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony maksymalnie do 3 lat.  

Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 4 dni od dnia otwarcia ofert na stronie internetowej  szkoły pod adresem http://www.sp35.szczecin.pl
Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.