Przebudowa schodówSzkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie zaprosza do złożenia oferty na roboty budowlanedla zamówienia do 30.000,00 euro, na wykonanie remontu i przebudowy schodów zewnętrznych wraz ze zjazdem dla wózków do budynku A1 od strony budynku B Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II ul. Świętoborzyców 40  71-665  Szczecin


 

Nazwa i adres Zamawiającego

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin tel./fax.: 914422465 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30.000 euro, na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace polegające na:
„Przebudowa  i remont schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem podjazdu dla wózków na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin” do budynku A1 od strony budynku B.”
Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót.” Przebudowa i remont schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem podjazdu dla wózków na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy ulicy Świetoborzyców 40 w Szczecinie” opracowanymi przez Artur Konieczny Powiernictwo i Projektowanie Budowlane ul.  Krzemienna 28/3 70-734 Szczecin oraz stanu zgodnego z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia .

Termin wykonania prac
 
Prace należy wykonać w okresie  od  28 sierpnia 2015 r. do  13 listopada  2015 r.,  w terminie 60 dni od daty przekazania placu budowy.

Opis sposobu obliczenia ceny

Cenę brutto (wraz z podatkiem VAT) należy podać za wykonanie całości prac, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, S.T. i przedmiarem robót. Należy ująć w cenie ofertowej wszystkie prace podstawowe, oraz prace towarzyszące konieczne do wykonania zgodnie z w/w dokumentami. Oferta winna być przygotowana w formie kosztorysu budowlanego szczegółowego.

Kryteria wyboru ofert

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną uwzględnione następujące kryteria:
Cena oferty (C) – waga kryterium 100%
Wagą procentową jest waga punktowa liczona wg. zasady: jeden % = 1 pkt. Kryterium „cena oferty” (oznaczona jako C) – to oferta z najniższą ceną brutto.
Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej wg.  następującego wzoru:                  

          najniższa oferowana cena                                             
    C = ------------------------------  X 100
            cena oferty badanej

Liczba punktów uzyskana przez każdą ofertę Lp = C

Z Wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertę (o najwyższej liczbie punktów) zostanie podpisana Umowa.
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w trybie i na zasadach art. 91, ust. 5 i 6 PZP.

Wynagrodzenie Wykonawcy

Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się jako ryczałtowe, po wykonaniu prac zgodnie  z projektem budowlano-wykonawczym, S.T. i przedmiarem robót i bezusterkowym odbiorem końcowym na podstawie wystawionej prawidłowo faktury.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są :

Wiesław Rogowski inspektor nadzoru tel. 501179449, Irena Bartczak, Krystyna Łabenda, Grzegorz Olkowski tel. 914422465 w godz. 8.00 – 15.00.

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania mającego wyłonić wykonawcę za pośrednictwem strony internetowej www.sp35.szczecin.pl  26 sierpnia 2015 roku oraz faxem lub e-mailem podmioty biorące udział w postępowaniu.


Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są :

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:
 • Zał. 1 Oferta cenowa;
 • Zał. 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • Zał. 3 Oświadczenie o grupie kapitałowej
 • Zał. 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
 • Zał. 5 Wykaz prac;
 • Zał. 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
 • Zał. 7 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień;
 • Zał. 8 Wzór umowy.
 • Zał. 9 Projekt budowlano-wykonawczy wykonany w październiku 2013.
 • Zał. 10 Przedmiar robót - załączony do siwz przedmiar robót nie jest podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonym przedmiarze robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarze robót nie jest wiążący dla Wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac                      nie musi korzystać z załączonego do siwz przedmiaru robót, oraz może go modyfikować.
 • Zał. 11 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • Zał. 12 Wzór gwarancji należytego wykonania umowy.

Miejsce, oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę  należy  złożyć w Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin  24 sierpnia 2015 r. do godz. 12.00.
Wybór Wykonawcy przewidywany jest do dnia 26 sierpnia 2015r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.