Remont schodówZaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: "Przebudowa i remont schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem podjazdu dla wózków na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II ul. Świętoborzyców 40 71-665 Szczecin” do budynku A1 od strony budynku B.”

 


Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie wyżej wymienionego zadania (zamówienie wyłączone z ustawy - art. 4 pkt8, analiza rynku zgodnie z Rozdziałem 5 Udzielanie zamówień wyłączonych z ustawy §11 ust.4 pkt 1 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 314/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin zmienionego zarządzeniem Nr 165/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 kwietnia 2014 r.

I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Remont i przebudowa schodów zewnętrznych wraz ze zjazdem dla wózków do budynku A1 od strony budynku B Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II ul. Świętoborzyców 40 71-665 Szczecin”.
Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych pod nazwą „„Remont i przebudowa schodów zewnętrznych wraz ze zjazdem dla wózków do budynku A1 od strony budynku B Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II ul. Świętoborzyców 40 71-665 Szczecin” opracowanymi przez Artur Koniczny Powiernictwo i projektowanie budowlane ul. Krzemienna 28/3 70-734 Szczecin.
 2. Zakres zamówienia obejmuje także niżej wymienione prace:
  a) roboty przygotowawcze na terenie objętym przedmiotem zamówienia,roboty rozbiórkowe i porządkowe;
  b) roboty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem i likwidacją zaplecza budowy (naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, dozorowanie, prace porządkowe);
  c) ogrodzenie terenu budowy (szczelne wygrodzenie terenu budowy od terenu szkoły), zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci;
  d) wykonanie na czas budowy zadaszeń, zastaw zabezpieczających itp.;
  e) roboty związane z usunięciem gruzu i odpadów pochodzących z rozbiórek z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.);
  f) dostarczenie wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy;
  g) zajęcie pasa drogowego (jezdni i chodnika, pobocza itd.), jeżeli zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy;
  h) wykonanie wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów, protokołów, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z potwierdzeniem jej przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego itp. oraz przekazanie ich Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach. Protokoły badan i sprawdzeń muszą być zakończone wynikiem pozytywnym;
  i) sporządzenie w jednym egzemplarzu i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i kierowników robót branżowych, nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów branżowych i inspektora nadzoru;
  j) wszelkie inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowaniaprzedmiotu zamówienia.
 3. Elementy przedmiotu zamówienia opisano w niżej wymienionych załącznikach:
  3.1 Dokumentacja projektowa pod nazwą: „Remont i przebudowa schodów zewnętrznych wraz ze zjazdem dla wózków do budynku A1 od strony budynku B Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II ul. Świętoborzyców 40 71-665 Szczecin”.
  3.2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych pod nazwą „Remont i przebudowa schodów zewnętrznych wraz ze zjazdem dla wózków do budynku A1 od strony budynku B Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II ul. Świętoborzyców 40 71-665 Szczecin”.
  3.3 Przedmiar robót pod nazwą „Remont i przebudowa schodów zewnętrznych wraz ze zjazdem dla wózków do budynku A1 od strony budynku B Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II ul. Świętoborzyców 40 71-665 Szczecin” UWAGA: Przedmiar robót jest elementem pomocniczym opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowi podstawy realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót nie jest podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w przedmiarze robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazanyw przedmiarze robót nie jest w żadnym stopniu wiążący dla Wykonawcy.
 4. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówienia określają:
  a) dokumentacja projektowa,
  b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
  c) opis przedmiotu zamówienia.
 5. Organizacja budowy i warunki wykonawstwa:
  5.1 Roboty budowlane będą realizowane na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz pisma Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin WUiABIV. 6743.226.2015.BK UNP:42885/WUiAB/-V/15 z dnia 16.07.2015 r.
  5.2 Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu budowy (teren budowyprzestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy) od Zamawiającego. Zabezpieczenie, wygrodzenie i odpowiednie oznakowanie terenu budowy oraz zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy odbywa się na koszt Wykonawcy.
  5.3 Wykonawca zobowiązany jest do:
    a) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
    b) dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
    c) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
    d) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze;
    e) przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż. na terenie budowy.
  5.4 Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robót branżowych) w stosunku do wykazu zawartegow ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.
  5.5 Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy (wewnętrznego).
  5.6 Wykonawca zapewnieni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.
  5.7 Wykonawca, jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
  a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),
  b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późniejszymi zmianami); Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
  5.8 Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, atesty, deklaracje zgodności itd., każdego używanego na budowie wyrobu budowlanego.
  5.9 W okresie prowadzenia zajęć szkolnych, prowadzenie robót budowlanych rozbiórkowych i innych stwarzających hałas lub inne uciążliwości dla otoczenia, prowadzone mogą być poza godzinami pracy placówki po wcześniejszym ustaleniu organizacji pracy z dyrekcją szkoły.
 6. Wymagany okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
 7. Wynagrodzenie Wykonawcy:
  7.1 Za wykonanie przedmiotu Umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą cenową. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawa do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.
  7.2 Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją zamówienia.
 8. Rozliczenia i płatności: Zamawiający przewiduje płatność jednorazową po wykonaniu przedmiotu umowy.
 9. Odbiór końcowy: Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia.
 10. Podana w przedmiarze robót nazwa własna kostki betonowej jest przykładowa. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z produktem równoważnym. Jeżeli Wykonawca składa ofertę równoważną musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie zawierającą co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane rozwiązania o parametrach nie gorszych niż opisane w pkt. 3.1 i 3.2. W takiej sytuacji należy podać w ofercie opis rozwiązania równoważnego.

II. Termin wykonania prac
Prace należy wykonać w terminie 60 dni od daty przekazania terenu budowy.

III. Wymagane dokumenty:

 1. Oferta cenowa wg wzoru stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
 2. 2. Szczegółowy kosztorys ofertowy.
 3. 3. Harmonogram robót.

Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Zaleca się aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

 1. zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: „Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II - oferta na remont schodów zewnętrznych”;
 2. koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany wyżej, Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.

IV. Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest: Wiesław Rogowski inspektor nadzoru tel. 501179449.

V. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin w terminie do dnia 15.09. 2015 r. do godz. 13.00.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty, w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II przy ulicy Świętorzyców 40 w Szczecinie.

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w dnia 15.09. 2015 r. o godz. 14.00 w sali narad na parterze budynku A1 Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin.

VII. Wybór oferty najkorzystniejszej
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Sposób przyznania punktów w kryterium cena:
          

          najniższa oferowana cena
       ---------------------------------- X 100, znaczenie kryterium 100%
             cena oferty ocenianej

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny określonych w niniejszym piśmie.

Uwagi

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Załączniki:

 1. Wzór oferty cenowej.
 2. Dokumentacja projektowa do wglądu w Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie.
 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót projektowa do wglądu w Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie.
 4. Przedmiar robót do wglądu w Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie.