Remont ściany z pustakówNa podstawie art. 4 pkt  8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz na podstawie § 11 ust. 4 pkt 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 45/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08.02.2016r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin  zapraszam do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: "Remont ściany z pustaków szklanych w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie.”

 

1. Przedmiot i zakres zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ściany z pustaków szklanych w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie.

1.2 Zakres zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi w 2015r. przez Artura Koniecznego, prowadzącego Powiernictwo i  Projektowanie Budowlane ul. Krzemienna 28/3 70-734 Szczecin, oraz stanu zgodnego z niniejszym zaproszeniem do złożenia oferty
2) Zakres zamówienia obejmuje także niżej wymienione prace:
a) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza budowy (doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie nieczystości, telefon, dozorowanie terenu budowy, mycie, sprzątanie), utrzymanie porządku i czystości na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót, posprzątanie i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót w standardzie umożliwiającym przekazanie pomieszczeń szkoły bezpośrednio do użytkowania, tj, bez konieczności angażowania obsługi szkoły oraz naprawy istniejących nawierzchni zniszczonych w wyniku działań Wykonawcy,
b) oznakowanie i zabezpieczenie BHP i p-poż terenu budowy, zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich,
c) wykonanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) przeprowadzenie wszystkich niezbędnych i wymaganych przepisami, warunkami technicznymi, dokumentacją projektową. STWiORB itd. badań, sprawdzeń, prób i pomiarów oraz sporządzenie stosownych protokołów i przekazanie ich Zamawiającemu w jednym egzemplarzu Protokoły muszą być zakończone wynikiem pozytywnym,
e) dostarczenie, montaż, wykorzystanie, demontaż i wywóz rusztowań, wykonanie na czas budowy w zakresie koniecznym zadaszeń i zastaw zabezpieczających, wykorzystanie wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy, osuszanie zawilgoconych ścian i stropów - jeżeli   wystąpi   taka   konieczność   (np.    przy    niesprzyjających warunkach atmosferycznych i przedłużającym się czasem schnięcia),
f) odbiory, przewidziane warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową, STWiORB,
g) usunięciem odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowanie (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja),
h) wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie pisemnej w 1 egz,
i)  pozostałe roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

1.3 Elementy przedmiotu zamówienia opisano w niżej wymienionych załącznikach do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty:
Załącznik nr 3
Dokumentacja projektowa składająca się z:
1) Projekt wykonawczy pod nazwą „Remont ściany z pustaków szklanych w Szkole Podstawowej
nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie” opracowany we wrześniu 2015 roku przez Artura Koniecznego prowadzącego Powiernictwo i Projektowanie Budowlane ul. Krzemienna 28/3 70-734 Szczecin,
2) Uzupełnienie w zakresie przyjętych parametrów materiałowych związanych z remontem pustaków szklanych na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie' opracowane przez Artura Koniecznego prowadzącego Powiernictwo i Projektowanie Budowlane ul. Krzemienna 28/3 70-734 Szczecin.

Załącznik nr 4
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowany we wrześniu 2015 roku przez Artura Koniecznego prowadzącego Powiernictwo i Projektowanie Budowlane ul. Krzemienna 2673 70-734 Szczecin

Załącznik nr 5
Przedmiar robót opracowany we wrześniu 2015 roku przez Artura Koniecznego prowadzącego Powiernictwo i Projektowanie Budowlane ul. Krzemienna 28/3 70-734 Szczecin

UWAGA:
Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są elementem pomocniczym opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowią podstawy realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie jest w żadnym stopniu wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty przedmiarów robót oraz może je modyfikować

1.4 .   Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówienia określają:
1) Projekt wykonawczy pod nazwą „Remont ściany z pustaków szklanych w Szkole Podstawowej Nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie" opracowany we wrześniu 2015 roku przez Artura Koniecznego prowadzącego Powiernictwo i Projektowanie Budowlane ul. Krzemienna 28/3 70-734 Szczecin,
2) Uzupełnienie w zakresie przyjętych parametrów materiałowych związanych z remontem pustaków szklanych na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 35 przy ul. Święłoborzyców 40 w Szczecinie" opracowane przez Artura Koniecznego prowadzącego Powiernictwo i Projektowanie Budowlane ul. Krzemienna 26/3 70-734 Szczecin,
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowana we wrześniu 2015 raku przez Artura Koniecznego prowadzącego Powiernictwo i Projektowanie Budowlane ul. Krzemienna 28/3 70-734 Szczecin,
4) Zaproszenie do złożenia oferty z dnia22.06.2016 r., znak SP35/MŻ-1/2016

1.5 Warunki wykonawstwa i organizacja budowy:

1) zgodnie z niniejszym zaproszeniem do złożenia oferty oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia,
2) wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zostało zgłoszone przez Zamawiającego do Urzędu Miasta Szczecin Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin w dniu 25.11.2015r. nr unikalny: 78736/WUiAB/-V/15. Organ nie wniósł sprzeciwu co do wykonania zgłoszonych robót budowlanych. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty,
3) wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy (teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy) od Zamawiającego, zabezpieczenia, wygrodzenia i odpowiedniego oznakowania terenu budowy oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt,
4) wykonawca zobowiązany jest do:
   a. zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
   b.dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
   c.uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
d. kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;
e. przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż. na terenie bodowy.
5) wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik robót), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego,
6) kierownik robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy wewnętrznego,
7) wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania l lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,
8) wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
a. ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 ze zm.),
b. ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 ze zm.),
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
9) przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm. ). Na żądanie Zamawiającego wykonawca okaże certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobata techniczną atesty, deklaracje zgodności itd., każdego używanego na budowie wyrobu budowlanego,
10)    Zamawiający dopuszcza pracę od poniedziałku do piątku w godzinach
od godz. 700 do godz. 1700

2. Warunki realizacji zamówienia zgodnie z wzorem umowy

3. Termin wykonania zamówienia zgodnie z wzorem umowy

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z wzorem umowy

5. Warunki odbioru i płatności zgodnie z wzorem umowy

6. Wymagane branże:
a)    konstrukcyjno- budowlana

7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty

8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
8.1    Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.
Wynagrodzenie ryczałtowe musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz niniejszym zaproszeniem do złożenia oferty, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.
8.2    Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania, przekazania do użytkowania i umożliwienia prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia obejmującego: „Remont ściany z pustaków w Szkole Podstawowej Nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie"
Załączone do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz opisu przedmiotu i zakresu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie są wiążące dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych przedmiarów robót oraz może je modyfikować.
8.3 Cena ofertowa musi zawierać również:
1)    koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (doprowadzenie wody. energii elektrycznej, odprowadzenie nieczystości, telefon, dozorowanie terenu budowy, mycie, sprzątanie), utrzymaniem porządku i czystości na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót posprzątaniem i uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych po zakończeniu robót, w standardzie umożliwiającym przekazanie pomieszczeń szkoły bezpośrednio do użytkowania, tj. bez konieczności angażowania obsługi szkoły oraz naprawy istniejących nawierzchni zniszczonych w wyniku działań Wykonawcy,
2)    koszty związane z oznakowaniem i zabezpieczeniem BHP i p-poż terenu budowy,
3)    koszty wykonania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4)    koszty przeprowadzenia wszystkich niezbędnych i wymaganych przepisami, warunkami technicznymi, dokumentacją projektową, stwior, itd., badań sprawdzeń, prób i pomiarów oraz sporządzenia stosownych protokołów i przekazanie ich Zamawiającemu w jednym egzemplarzu. Protokoły muszą być zakończone wynikiem pozytywnym,
5)    koszty rusztowań, wykonania na czas budowy zadaszeń i zastaw zabezpieczających, i wszelkiego rodzaju sprzętu , narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy, koszty związane z osuszaniem zawilgoconych ścian i stropów - jeżeli wystąpi taka konieczność (np. przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych i przedłużającym się czasem schnięcia),
6)    koszty odbiorów, przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową i STWiORB,
7)    koszty związane z usunięciem odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem ( wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja ),
8)    koszty związane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej w formie pisemnej w 1 egz,
9)    podatek VAT, naliczony według obowiązujących przepisów,
10)    pozostałe koszty, niezbędne do kompleksowego zrealizowania przedmiotu umowy.

8.4    Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
8.5    Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów
8.6    Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wraz z ofertą cenową Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej. Wartość kosztorysu ofertowego musi być równa wartości ceny ofertowej.
Kalkulacja szczegółowa polegać powinna na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynów: ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztów materiałów pomocniczych nieobjętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług - według formuły:
    Ck = Σ L * ( n * c + Kpj + Zj ) + Pv
gdzie:
Ck – oznacza cenę kosztorysową
L – oznacza ilość ustalonych jednostek przedmiarowych,
n - oznacza jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny - nr, materiałów - nm, pracy sprzętu
i środków transportu technologicznego - ns,
c - oznacza ceny jednostkowe czynników produkcji obejmujące: godzinową stawkę robocizny kosztorysowej - Cr. ceny jednostkowe materiałów - Cm, ceny jednostkowe maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu technologicznego - Cs,
n * c - oznacza koszty bezpośrednie na jednostkę przedmiarową obliczone wg wzoru:
n * c = ?nr * Cr + ? ( nm * Cm Mpj ) + ?ns * Cs
Mpj -oznacza koszty materiałów pomocniczych na jednostkę przedmiarową
Kp - oznacza koszty pośrednie.
Kpj- oznacza koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową
Z - oznacza zysk kalkulacyjny
Zj - oznacza zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową.
Pv - oznacza podatek od towarów i usług (VAT).

Koszty materiałów pomocniczych oblicza się jako iloczyn wskaźnika kosztów materiałów pomocniczych i podstawy ich naliczania.
Koszty pośrednie w kosztorysie oblicza się jako iloczyn wskaźnika kosztów pośrednich i ustalonej podstawy naliczania lub ustala kwotowo na podstawie preliminarza.
W kalkulacji szczegółowej ujmuje się koszty wszystkich materiałów łącznie z kosztami zakupu.

9. Wymagane dokumenty

  1. Oferta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty
  2. kserokopie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
  3. kserokopie zaświadczenia z izby samorządu zawodowego
  4. kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej

10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

  1. zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  2. oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  3. wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Termin związania ofertą wynosi 80 dni kalendarzowych liczonych od dnia otwarcia ofert wskazanego w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty,

12.  Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty należy złożyć do dnia 6 lipca 2016r. roku do godz. 12:00

13. Sposób złożenia oferty (do wyboru):

  1. w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie szkoły
  2. przesłanie do Zamawiającego faksem pod nr 91 44 22 465
  3. przesłanie do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 lipca 2016r.o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w sali narad.

15. Wybór oferty najkorzystniejszej:

1. jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2. sposób przyznania punktów w kryterium cena:

          najniższa oferowana cena
        ----------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 100%
            cena oferty ocenianej

3.zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą – ofertę, która uzyska największą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert określonych w niniejszym piśmie. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.

16. Osobą  uprawnioną do  bezpośredniego  kontaktowania się z wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest Marek Żukowski telefon 604 520 640 poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  fax 91 44 22 465

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn
                                                                                                      

Załączniki:
1)    formularz oferty
2)    wzór umowy
3)    dokumentacja projektowa
4)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
5)    przedmiar robót
6)    kserokopia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę

Dokumenty i załączniki