Nr sprawy: SP35/16
Dotyczy: Informacji o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II przy ulicy Świętoborzyców nr 40 w Szczecinie, etap 2 - pomieszczenia sanitarne w budynku C nr 6, 7, 8 na parterze i nr 22 na I piętrze"


Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie.


Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Uzasadnienie faktyczne: oferta z najniższą ceną (370.000,00 zł) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (271.615,29 zł), w związku z czym zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.