Bufet szkolnyDziałając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.)  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem do prowadzenia ograniczonej działalności gastronomicznej – bufetu szkolnego, małej gastronomii dla uczniów i pracowników szkoły.

 

Opis przedmiotu najmu i warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Przedmiotem przetargu jest najem pomieszczeń użytkowych wyposażonych w oświetlenie, ogrzewanie, CO, bieżącą wodę oraz sieć elektryczną, zlokalizowanych w Szkole Podstawowej Nr 35 w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40, w holu hali sportowej z przeznaczeniem do prowadzenia ograniczonej działalności gastronomicznej - bufetu szkolnego małej gastronomii dla uczniów i pracowników szkoły.
 2. Łączna powierzchnia użytkowa bufetu wynosi 16,9 m²
 3. W czynszu ujęte jest zużycie wody i odprowadzanie ścieków, c.o., energia elektryczna, koszty wywozu śmieci, podatek od nieruchomości i koszty administracyjne.
 4. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 5. Po wynajęciu od Szkoły w/w pomieszczenia Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia bufetu na następujących zasadach:
  a) Codzienne otwieranie bufetu co najmniej w godz. od 8:00 do 14.00, z wyłączeniem dni wolnych od nauki;
  b) Zabezpieczenie obsługi handlowej i gastronomicznej podczas uroczystości okolicznościowych oraz otwartych imprez kulturalnych i sportowych z udziałem publiczności organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie
  c) Utrzymanie czystości i porządku na terenie bufetu i zaplecza oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie, zgodnie z standardami i wymogami odpowiednich służb;
  d) Sprzedaży wyrobów małej gastronomii z użyciem naczyń jednorazowego użytku zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi dla tego typu działalności,
  e) Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., sanitarno-epidemiologicznych;
  f) Konsultowanie z dyrektorem szkoły oferowanego asortymentu. Asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów i powinien obejmować „zdrową żywność”.
  g) Oferowany asortyment powinien obejmować m.in. soki naturalne owocowe i warzywne, wodę mineralną, jogurty, batony i ciastka zbożowe, czekoladę pełnowartościową, owoce sezonowe, drożdżówki, urozmaicone kanapki, sałatki wykonane ze świeżych produktów i gorące przekąski typu: barszcz, pierogi oraz zapiekanki wykonane ze świeżych produktów.
  h) W asortymencie mogą się również znaleźć artykuły szkolne np. zeszyty, długopisy, ołówki, linijki.
  i) Ilość uczniów w szkole do dnia 1 stycznia 2016r. około 1000 osób,

 

Warunki przetargu:

 1. Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dopuszcza się również złożenie ofert w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30
 2. Termin składania ofert – do dnia 04.02.2016r.( czwartek ) do godziny 14:00,
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2016r. o godz. 12:00
 4. Informacji dotyczących potrzeb i możliwości funkcjonalnych udziela Pan Marek Żukowski - kierownik obiektów sportowych pod numerem telefonu 91 44 22 465 wew. 115
 5. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć do dnia 03.02.2016r. po wcześniejszym uzgodnieniu, tel. kontaktowy 91 44 22 465 wew. 115
 6. Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej niemającej negatywnego wpływu na działanie Szkoły,
 7. Do oferty winno zostać załączone:
  - wypełniony formularz oferty ( załącznik nr 1 )
  - zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS,
  - decyzje o nadaniu nr NIP i REGON,
  - oświadczenie Najemcy, że posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia działalności określonej ofertą, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 8. Oferta winna zostać podpisana przez uprawnioną osobę tj. Osobę reprezentującą podmiot składający ofertę,
 9. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie zaproponowana najwyższa stawka czynszu najmu za miesiąc w/w pomieszczeń
 10. Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 4 dni od dnia otwarcia ofert na stronie internetowej http://www.sp35.szczecin.pl/
 • Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 • Podmiot, który wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
 • Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony od dnia 08.02.2016r. maksymalnie na okres 3 lat.
 • Właścicielem lokalu jest Gmina Miasto Szczecin.

UWAGI DODATKOWE

 • Podmiot (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną– wykonującym we własnym imieniu działalność gospodarczą lub które nie prowadzą jeszcze działalności gospodarczej, ale w razie wygrania przetargu zobowiązują się w terminie 7 dni rozpocząć działalność gospodarczą i prowadzić ją we własnym imieniu), którego oferta zostanie wybrana w  przetargu.
 • Bufet przejmuje się w istniejącym stanie technicznym bez prawa ubiegania się o obniżenie stawki czynszu. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż., i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, spoczywa na najemcy.
 • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać sięz tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.
 • Złożenie swojej oferty w przetargu jest jednoznaczne z akceptacją treści umowy najmu.
 • Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.