Świetlica szkolna w SP 35W imieniu Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II zapraszam do złożenia oferty na "Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, wykonania i odbioru robót , przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, na powiększenie okien w ścianie zachodniej w budynku hali sportowej w celu zapewnienia doświetlenia sal 105 i 106 zgodnego z warunkami technicznymi w Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II przy ulicy Świetoborzyców 40"

 

Dokumentację należy sporządzić w wersji papierowej:

  1. projekt budowany 4 egz.
  2. projekt wykonawczy 2 egz.
  3. przedmiar robót 2 egz.
  4. kosztorys inwestorski 2 egz.
  5. oraz w wersji elektronicznej zapis 1 płyta CD w formacie pdf.

Termin wykonania 14 dni od daty podpisania umowy.
Termin związania ofertą 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
Termin złożenia oferty na wykonanie dokumentacji: 13.06.2017.

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta powinna zawierać informację o statusie oferenta jako podatnika podatku od towarów i usług, cenę netto, zastosowaną stawkę podatku VAT, kwotę podatku VAT i cenę brutto.

Ofertę należy przygotować na załączonym druku

Szkoła zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Szkoła nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem oferty.

O wyłonieniu wykonawcy zadania oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w nadesłanych ofertach.

Załącznik nr 1 zawiera umowę, na podstawie której realizowane będzie zadanie.

Osoba do kontaktów roboczych  Krystyna Łabenda - kierownik gospodarczy - tel.511061352

Dokumenty: