Aula szkolna SP 35 w SzczecinieDziałając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.)  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem następujacych pomieszczeń:

Wymiana pustaków szklanychZaproszenie do złożenia oferty na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zm ).

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowegoSzkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie informuje, że ogłoszenie wyboru oferenta na poniższe grupy towarowe w roku 2015 nastąpiło 30.12.2014 o godzinie 9:00. Podmioty, które zostały wybrane, zostały powiadomione telefonicznie lub mailem, w zależności od podanych przez oferentów dróg komunikacji. Zamawiający udzielił zamówienia wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza cenowo.

Przetarg na artykuły spożywczeSzkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie zaprasza do składania ofert na następujące artykuły żywnościowe:

Prace remontoweInformuję, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na: robotę budowlaną polegającą na przebudowie pomieszczeń sanitarnych 20 i 21 wraz z wymianą grzejników w remontowanych pomieszczeniach, wymianą pionów zimnej i ciepłej wody i cyrkulacji i podłączeniem jej do instalacji w podpiwniczeniu budynku, wymianą kanalizacji i podłączeniem jej do kondygnacji niższej w budynku C Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II ul. Świętoborzyców 40 71-665 Szczecin prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla zamówienia do 30.000,00 euro został wyłoniony wykonawca. Podmiotem realizującym zadanie będzie:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Dostawę warzyw i owoców świeżych oraz kiszonek do
stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie ul. Świętoborzyców 40 71-665 Szczecin Numer ogłoszenia: 3006 - 2014;

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Dostawę mięsa i produktów mięsnych" do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie ul. Świętoborzyców 40 71-665 Szczecin Numer ogłoszenia: 3006 - 2014;

Mięso i produkty mięsneW dniu 27.12.2013 r. w sali narad Szkoły Podstawowej nr 35 odbyło się posiedzenie komisji, której celem było zakończenie badania ofert i wybór najkorzystniejszej oferty. Komisja zakończyła badanie trzech ofert: