logo

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 35
im. Jana Pawła II
w Szczecinie

bip-logo

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2013r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: marzec 2022r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Niektóre zamieszczone informacje występują w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do ich opublikowania.
 • Filmów na stronie jest tylko kilka, nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych, ze względu na dużą ilość zdjęć zamieszczonych na stronie internetowej,
 • Odnośniki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowych oknach. Odnośniki do stron wewnętrznych otwierają się w tym samym oknie.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono 1 marca 2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • podświetlane linki
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt sp35@sp35.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 44 22 465. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście zlokalizowane na Osiedlu Książąt Pomorskich przy ul. Świętoborzyców 40. Prowadzą do niego schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Do wejścia bocznego od strony hali sportowej na teren szkoły prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Z parkingu usytuowanego przy wejściu do hali sportowej istnieje możliwość przemieszczenia się osób korzystających z wózków inwalidzkich do wejścia głównego szkoły, korzystając z drogi wjazdowej, którą ogranicza szlaban sterowany pilotem. Po podniesieniu szlabanu można dotrzeć bezpośrednio do wejścia głównego placówki.
 2. W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych, występuje podjazd dla wózków inwalidzkich.
 3. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 4. W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.
 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 6. Przed wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. Brak dzwonka przywoławczego dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem.
 8. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 9. W budynku szkoły brak windy.
 10. Sekretariat szkoły znajduje się na parterze.

 

Skip to content