Orlik przy SP35 w Szczecinie

Kompleks sportowy „Moje Boisko – Orlik 2012” jest własnością Gminy Miasta Szczecin, oddaną w zarządzanie Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie, 71-665 Szczecin, ul. Świętoborzyców 40, telefon: 91 44 22 465, e-mail: orlik@sp35.szczecin.pl

Kompleks sportowy został oddany do użytku w 2011 r. w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Na jego terenie znajdują się boisko do piłki nożnej z trawą syntetyczną, wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią poliuretanową (m.in. do siatkówki, piłki koszykowej, badmintona, tenisa ziemnego), poliuretanowa bieżnia prosta o długości 100m wraz ze skocznią w dal i małą trybuną. Obiekt posiada oświetlenie, dzięki któremu istnieje możliwość gry w godzinach wieczornych. Dla użytkowników boisk udostępniane jest także zaplecze sanitarno – szatniowe.

Ponadto do dyspozycji mieszkańców udostępniony jest duży plac zabaw dla dzieci oraz zewnętrzna siłownia. Przylegający do boisk teren jest bardzo rozległy i zróżnicowany, dzięki czemu nadaje się do rodzinnych spacerów oraz zabaw z najmłodszymi. Obiekt znajduje się w samym sercu dużego osiedla mieszkaniowego, a dojazd do niego możliwy jest od ulic Warcisława, Wilczej lub Przyjaciół Żołnierza.

W godzinach popołudniowych oraz w weekendy na boiskach pracują animatorzy środowiskowi, którzy organizują i prowadzą zajęcia dla mieszkańców.

Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie

Kompleks boisk sportowych  “Orlik 2012” służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz dla rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego. Jest to obiekt użyteczności publicznej przeznaczony dla społeczności lokalnej. Kompleks sportowy jest własnością Gminy Miasto Szczecin, oddaną w zarządzanie i administrowanie Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II, ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin

 1. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.
 2. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie. Harmonogram ustala administrator w porozumieniu z animatorem sportu.
 3. Boiska są czynne w następujących terminach:
  1. planowe zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie w okresie roku szkolnego:
   poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 16:30
  2. boiska dostępne dla chętnych:
   w miesiącach październik-marzec
   poniedziałek – piątek w godz. 16:30 – 20:00
   sobota – niedziela w godz. 10:00 – 20:00
   w miesiącach kwiecień – czerwiec, wrzesień
   poniedziałek – piątek w godz. 16:30 – 21:30
   sobota – niedziela w godz. 10:00 – 21:30
 4. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuję odrębny harmonogram korzystania z obiektu
 5. Wejście na boisko jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu z animatorem sportu.
 6. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1b koordynuje pełniący dyżur animator sportu.
 7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych, złych warunków technicznych, uszkodzeń itp. animator sportu może zabronić korzystania z obiektu.
 8. Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby odpowiedzianej za wpis do rejestru prowadzonego przez animatora sportu wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 9. Korzystanie z boisk jest bezpłatne
 10. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych tylko za zgodą animatora sportu.
 11. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem
 12. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 13 ust.1 (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
  2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
  3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  5. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków odurzających, żucia gumy, przebywania na terenie obiektu z otwartym ogniem, palenia ognisk, używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji,
  6. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
  7. przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  8. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  9. przebywania dzieciom do lat 7 bez opieki osób dorosłych,
  10. przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku z wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych
  11. wprowadzania zwierząt, niszczenia roślinności,
  12. korzystania z boisk bez zgody animatora sportu,
  13. przebywania na terenie obiektu poza godzinami jego otwarcia,
  14. zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników,
  15. wjazdu na teren obiektów sportowych bez odrębnego zezwolenia,
 14. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 7 korzystania z boisk podejmuje animator sportu, który w zależności od sytuacji może:
  1. nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
  2. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
  3. nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.
 15. Poza planowymi zajęciami wymienionymi w punkcie 3 ust. 1:
  1. Gmina Miasto Szczecin i Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu, niezgodne z regulaminem i poza godzinami funkcjonowania zraz za mienie pozostawione na terenie obiektu,
  2. użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 16. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do niezwłocznego zgłoszenia animatorowi sportu lub gospodarzowi obiektu uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach.
 17. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu a w szczególności do uwag  animatora sportu
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.06.2011r.

Zatwierdził
Dyrektor Szkoły podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie

Dane kontaktowe:
Administrator obiektu: Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II, tel. 91 44 22 465, e-mail: sp35@sp35.szczecin.pl

Telefony alarmowe:
Telefon ratunkowy – 112
Straż miejska – 986, 9656,
Pogotowie energetyczne – 991,
Pogotowie ratunkowe – 999,
Straż pożarna – 998,
Policja – 997

Zasady rezerwacji stałych godzin na boisku Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II:

 1. Pobranie i wypełnienie “Wniosku o rezerwację boiska orlik przy SP35 Szczecin,
 2. Wysłanie skanu wypełnionego i podpisanego wniosku na adres mailowy: orlik@sp35.szczecin.pl,
 3. Podpisanie umowy na użyczenie boisk z administratorem obiektu.

Przed złożeniem wniosku, proszę o sprawdzenie aktualnego harmonogramu wykorzystania boisk, który znajduje się powyżej.

Ww razie pytań, prosimy o kontakt: 91 44 22 465 w. 115, lub mailowo na adres orlik@sp35.szczecin.pl

Skip to content