Szkolny Klub Wolontariusza

Witamy na stronie Szkolnego Klubu Wolontariusza i zapraszamy do zapoznania się z regulaminem klubu oraz z organizowanymi przez nas wydarzeniami.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 IM. JANA PAWŁA II W SZCZECINIE

I MISJA Szkolnego Klubu Wolontariatu

 1. Pomagamy ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem.
 2. Tworzymy i doskonalimy systemy pomnażania dobra – oparte o ideę miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka

II STRUKTURA Szkolnego Klubu Wolontariatu

Postanowienia ogólne
 1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
 3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

III Struktura

Podstawa prawna Szkolnego Klubu Wolontariatu – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.).

Szkolny Klub Wolontariatu nie posiada szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.

Członkami Szkolnego Klubu Wolontariatu jest młodzież szkolna, która respektuje zasady Klubu.

Miejscem organizacji jest Szkoła Podstawowa nr 35 w Szczecinie

Opiekunem Klubu jest nauczyciel, który wyraził chęć zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.

 Nagradzanie wolontariuszy
 1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunem w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.
 2. Formy nagradzania: wyrażenie uznania słownego, pochwała na forum szkoły, umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej, wręczanie listów pochwalnych i dyplomów tzn.:
 • uczniowie bardzo zaangażowani w ideę wolontariatu otrzymują zaświadczenie (załącznik nr 1) SKW wręczany na uroczystości zakończenia roku szkolnego (minimum wypracowanych 30 godzin na rok udokumentowanych na karcie pracy (załącznik nr 2)
 • rodzice lub opiekunowie wyróżniających się wolontariuszy otrzymują listy pochwalne
 • nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza
 • odpowiedni wpis na świadectwie szkolnym ( przy minimum 30 wypracowanych godzinach)
 1. Działalność informacyjna
 • strona internetowa Szkoły
 • artykuły ( informacje i reportaże) na stronie internetowej szkoły i portalach lokalnych
 • informacje w gablocie Wolontariatu
 • plakaty okazjonalne na terenie szkoły
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
 1. Celem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 2. Celem Klubu jest rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
 4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
 5. Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 7. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.
 8. Prowadzenie warsztatów i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
 9. Szkolny Klub Wolontariusza angażuje się również do obsługi imprez o charakterze charytatywnym.
 10. Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez: wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze, organizowanie spotkań informacyjnych o Szkolnym Klubie Wolontariusza, przekazywanie informacji o Klubie za pośrednictwem wydawnictw oraz stałych kontaktów z mediami (np. gazety lokalne, jak też strona internetowa).
 11. Szkolny Klub Wolontariusza włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez szkolnych.

 

I. Prawa wolontariusza

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania na piśmie konkretnego zakresu obowiązków związanych z jego posługą.
 5. Wolontariusz ma prawo do okresu próbnego wcześniej ustalonego.
 6. Wolontariusz ma prawo do oczekiwania pozytywnych efektów swojej pracy, licząc na współpracę osoby wspieranej. Dotyczy to w szczególności zajęć pomocy w nauce i przy odrabianiu lekcji dzieci kontrolę i czuwanie nad postępami, tak aby praca nie okazała się marnowaniem czasu.
 7. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonanej pracy.
 8. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
 9. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu, uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 

 

II. Obowiązki wolontariusza

 1. Niepełnoletni członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie (załącznik nr 3)
 2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 3. Wolontariusz ma obowiązek wypracowania w ramach Wolontariatu nie mniej niż 30 godzin w ciągu roku szkolnego.
 4. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Klubu Wolontariatu takie jak:
 • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
 • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
 • zasada troski o los słabszych
 • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości
 • zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły

DOKUMENTY (Kodeks etyczny, Regulamin, Karta Wolontariusza)

 1. Kodeks etyczny wolontariusza

Być chętnym do działania.
Być zmotywowanym do niesienia pomocy innym.
Umiejętnie gospodarować czasem.
Być odważnym, empatycznym i otwartym.

Przestrzegać zasad.
Być odpowiedzialnym i systematycznym.
Dbać o kulturę osobistą.
Stale się rozwijać.
Działać w zespole.

 Regulamin pracy wolontariusza Szkolnego Klubu Wolontariatu

 1. Wolontariusz zatrudniany przez Szkolny Klub Wolontariatu pracuje społecznie tj. za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia.
 2. Osobą odpowiedzialną za kontakt z wolontariuszem jest koordynator.
 3. Plan pracy wolontariusza jest ustalany wspólnie z koordynatorem.
 4. Wolontariusz wykonuje swoje zadania na podstawie porozumienia wystawionego przez koordynatora SKW Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie. (załącznik nr 4)
 5. Wolontariusz nie może wykonywać czynności, do których nie ma uprawnień, a w szczególności takich, do których potrzebne jest przygotowanie medyczne;
 6. Wszelkie wątpliwości dotyczące wykonywanej pracy wolontariusz powinien jak najszybciej zgłaszać koordynatorowi przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji czy akcji;
 7. Rezygnacji z pracy wolontariusz powinien jak najszybciej poinformować koordynatora SKW, nie ponosząc żadnych konsekwencji z tego tytułu;
 8. W przypadku braku możliwości zrealizowania zadań, których podjął się wolontariusz, powinien on jak najszybciej poinformować o tym fakcje koordynatora w celu znalezienia zastępstwa lub rozwiązania problemu;
 9. Wszelkie sprawy dotyczące sytuacji osób i ich rodzin, u których wolontariusz wykonuje swoją pracę są tajemnicą i mogą być omawiane tylko z koordynatorem lub inną osobą upoważnioną do tego;
 10. Wolontariusz zobowiązany jest do dyskrecji.

III. Karta wolontariusza
Wolontariat jest szansą dla każdego niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia, każdy ma prawo być wolontariuszem.
Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, wywarcia wpływu na zmiany społeczne i możliwość zaangażowania się.

Wolontariusz powinien:

 1. Mieć jasno określony zakres obowiązków;
 2. Zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej ze swoją działalnością;
 3. Wiedzieć, przed kim jest odpowiedzialny za wykonanie swoich zadań i mieć regularny kontakt z tą osobą;
 4. Mieć zapewniony udział w tworzeniu programu, w którym uczestniczy, co umożliwi mu realizację własnych potrzeb i zainteresowań;
 5. Być chronionym przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 6. Być objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności;
 7. Mieć satysfakcję z własnej aktywności;
 8. Przestrzegać kodeksu etycznego związanego z realizowaniem powierzonych mu zadań.

Organizacje zatrudniające wolontariuszy powinny:

 1. Uznawać prawa wolontariusza i zapewnić ich respektowanie;
 2. Dbać o to, aby aktywność wolontariusza i praca pracownika płatnego miała charakter wzajemnie uzupełniający się;
 3. Rozszerzać, dzięki aktywności wolontariuszy, zakres oferowanych usług;
 4. Nie powierzać wolontariuszowi zadań, które realizował uprzednio zatrudniony pracownik płatny;
 5. Informować wolontariusza o jego prawach i obowiązkach;
 6. Ponosić koszty finansowe związane z aktywnością społeczną wolontariuszy;
 7. Dbać o interesy wolontariusza i nie wywierać na niego presji moralnej, skłaniającej do wykonywania zadań pozostających w konflikcie z jego przekonaniami.

Wolontariusz wykonuje świadczenia na rzecz organizacji pozarządowych, podmiotów leczniczych, organów administracji publicznej i jednostek podległych tym organom, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej.

IV Majątek i fundusze

Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Szkolnego Klubu Wolontariusza.

V Postanowienia końcowe

Klub zostaje zawiązany na czas nieokreślony.

Za początek działalności klubu uważa się datę podpisania niniejszego regulaminu przez założycieli.

Zmiana regulaminu jest możliwa pod warunkiem zgody członków klubu.

Klub może zostać rozwiązany przez Dyrektora Szkoły.

 

 

Szczecin,………………………………….

Załącznik nr 1

Szczecin, ………………..

                         Zaświadczenie o odbyciu wolontariatu

 

Imię i nazwisko wolontariusza:……………………………………………………………………………………………………………..

Data rozpoczęcia wolontariatu:…………………………………………………………………………………………………………….

Data zakończenia wolontariatu:……………………………………………………………………………………………………..

Liczba wypracowanych godzin:…………………………………………………………………………………………………………….

Charakter wykonywanych zadań:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ocena pracy wolontariusza (proszę wybrać, zakreślając):

 • Wolontariusz bardzo dobrze realizował powierzone mu zadania i obowiązki
 • Wolontariusz dobrze realizował powierzone mu zadania i obowiązki
 • Wolontariusz poprawnie realizował powierzone mu zadania i obowiązki
 • Wolontariusz nie zrealizował części powierzonych mu mu zadań i obowiązków
 • Wolontariusz nie zrealizował wszystkich powierzonych mu zadań i obowiązków

 

…………………………………………………..                                          ……………………………………………………………..

(pieczątka szkoły)                                                                                       podpis                                                                                                                                                            
opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariusza

 

Pouczenie

Służba wolontariacka jest elementem uwrażliwienia na potrzeby innych. Jest to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. Jest poświęceniem czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej i na rzecz rozwoju środowiska.

Załącznik nr 2

KARTA CZASU PRACY WOLONTARIUSZA

 

Nr legitymacji ………………..

 

 

Nazwisko ……………………………………..                                                  Imię ……………………………………………….

Rok Szkolny ……………………….

 

Nr Umowy Porozumienia…………………………………………………………..

l.p. Dzień Rodzaj wykonywanej pracy Miejsce wykonywania pracy Ilość godz. Potwierdzenie wykonania pracy

Załącznik nr 3

DEKLARACJA

RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA  W PRACACH WOLONTARYSTYCZNYCH  W RAMACH SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W SZCZECINIE 

 

Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………….. wyrażam zgodę na aktywny udział mojego dziecka ………………………………………………., pozostającej/ego pod moją opieką prawną, w działaniach  w ramach Szkolnego Klubu Wolontariusza w Szkole Podstawowej nr 35 w Szczecinie.

Planowane formy pracy w roku szkolnym 2019/2020:

 • Współpraca ze świetlicą szkolną – pomoc przy odrabianiu lekcji, zabawy, korepetycje
 • Współpraca z Hospicjum- wolontariat gospodarczy
 • Opieka nad cmentarzami, pomnikami, zabytkami
 • Pomoc koleżeńska przy odrabianiu lekcji
 • Akcje cykliczne

 

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania  placówki, a także idea wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń.

Wyrażam zgodę na używanie do celów statutowych placówki danych osobowych dziecka.

 

………..……………………….                                                                             ………..………………….      miejscowość, data                                                                                                   podpis

 

kontakt telefoniczny……………………..

Załącznik nr 4

POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH

(z wolontariuszem niepełnoletnim)

 

W dniu………….2017 r. w Szczecinie, pomiędzy …………………………………………….w Szczecinie reprezentowanym przez………………………………………

zwaną w dalszej części Korzystającą.

a

Panią\ Panem (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wolontariuszem, reprezentowaną\ ym  przez opiekuna prawnego………………………………………….. PESEL…………………………………., zostało  zawarte porozumienie następującej treści.

 

 1. Korzystający  i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie…………………………………………………………………………………
 2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonywać w ramach porozumienia następujące świadczenia:……………………………………………………………………………
 3. Rozpoczęcie wykonywania świadczeń strony ustalają na dzień 14 września 2013r., a zakończenie do dnia 24 czerwca 2014r.
 4. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze wolontarystycznym, które ma charakter bezpłatny.
 5. Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnia.
 6. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia wymienionego w pkt 2 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
 7. Wolontariusz zobowiązuje się wykonywać świadczenia osobiście.
 8. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego porozumienia.
 9. Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
 10. Porozumienie może być  wypowiedziane przez każdą ze stron w terminie 5 dni.
 11. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma Kodeks Cywilny oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 12. Wszelkie zmiany w treści porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 13. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

KORZYSTAJĄCY                                                                            WOLONTARIUSZ

 

                                    OPIEKUN PRAWNY WOLONTARIUSZA

Poniżej Regulamin dostępny do pobrania jako dokument w formacie docx oraz pdf:

 

 

Skip to content