Informacje o dyżurach wakacyjnych w przedszkolu roku szkolnym 2021/2022

Szanowni państwo, chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w czasie wakacji będziecie mogli zgłosić bezpośrednio w oddziale przedszkolnym w terminie od 1.12.2021 do 10.12.2021 r. Po zweryfikowaniu zgłoszeń lista zakwalifikowanych dzieci i terminy dyżurów zostaną podane do wiadomości w dniu 27.12.2021r.

ZASADY SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

  • Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki.
  • Wypełniony druk zgłoszenia rodzic składa w placówce macierzystej . Kolejność zgłoszeń nie jest brana pod uwagę.
  • Obowiązkiem rodzica jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie o zatrudnieniu, które musi zawierać informację, że rodzic nie przebywa na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim ani wychowawczym. Dyrektor ma prawo zweryfikować podane w zaświadczeniu informacje.
  • Rodzic ma obowiązek poinformowania dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca  najpóźniej do 10.06 2022r.
  • Dziecko może korzystać z dyżuru przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.
  • O organizacji pracy i terminach dyżurów decyduje dyrektor uwzględniając ilość zgłoszeń na dany tydzień.
  • Rodzic nie może się odwołać od decyzji dyrektora w związku z nieprzyjęciem dziecka na dyżur.