Świetlica szkolna zaprasza do udziału w IV Międzyszkolnym konkursie “Liściaki  Cudaki”

CELE:
1.    Dostrzeganie piękna jesiennej natury i możliwości wykorzystania darów jesieni jako materiałów plastycznych.
2.    Rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka i uzdolnień plastycznych.
3.    Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

REGULAMIN:
1.    Warunki uczestnictwa w konkursie:
–    uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas I – IV
–    autor może dostarczyć tylko jedną pracę,
–    tematyką prac są ludziki, zwierzęta, stworki, cudaki jesienne
–    technika prac dowolna,
–    w pracy należy wykorzystać liście lub inne dary jesieni
–    wielkość prac – forma płaska A4
2.    Kryteria oceny prac:
–    oryginalność i pomysłowość,
–    zastosowana technika i ciekawie wykorzystane materiały,
–    zgodność z tematem.
3.    Prace powinny być wykonane samodzielnie, mogą być wykonane na zajęciach pod kierunkiem nauczyciela lub w domu.
4.    Nagrody:
      Jury przyzna I, II, III miejsce w   kategorii klas I –  II i III – IV oraz wyróżnienia. Uczestnicy otrzymają  dyplomy,   
       a opiekunowie podziękowania.      
5.    Zasady przyjmowania prac:
      Termin dostarczenia prac na adres szkoły do dnia 15 listopada 2019 r. z dopiskiem   „Liściaki – Cudaki”  
      do świetlicy szkolnej  w godz. 7.00 – 17.00. Prace powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i trwale  
       mieć  przymocowaną  metryczkę uczestnika  – załącznik nr 2 (wypełniony dużymi literami).
       Dane uczniów z jednej szkoły powinny być wpisane na listę zbiorczą – załącznik nr 1(wypełniony dużymi
       literami). Obowiązkowe jest  dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac oraz  umieszczenia  imiennych
      wyników  na  własnej stronie internetowej  od dnia 22.11.2019 r.          
 7. Nagrody zostaną dostarczone osobiście przez organizatorów bądź wysłane pocztą nie później niż do 06.12.2019r .

Poniżej można pobrać zgłoszenie do tegorocznej edycji konkursu.