Szanowni Państwo,

W roku szkolnym 2023/2024 planowane jest utworzenie w naszej szkole klasy dwujęzycznej z językiem angielskim na poziomie przyszłorocznych klas siódmych[1] . Zgodnie z prawem oświatowym[2] w takiej klasie część treści wynikających z podstawy programowej jest realizowana w języku obcym. W naszej szkole planowane jest, aby w ramach dwóch dodatkowych godzin przewidzianych w oddziale dwujęzycznym[3] uczniowie nabywali kompetencji w zakresie matematyki i biologii – klasa taka ma zatem trzy godziny języka angielskiego i dwie godziny na realizację treści z ww. przedmiotów w języku angielskim. Godziny matematyki i biologii w języku angielskim realizowane będą przez nauczyciela języka angielskiego posiadającego kwalifikacje do nauczania tych przedmiotów. Absolwenci, którzy kończą klasę dwujęzyczną będą mieli potwierdzoną znajomość języka na poziome A.2+/B.1 (czyli wyższą niż absolwenci pozostałych klas).[4]
Aby rozpocząć edukację w oddziale dwujęzycznym kandydat musi zostać zakwalifikowany na podstawie wyniku testu predyspozycji językowych (jednakowego do wszystkich klas dwujęzycznych w Szczecinie), a opiekun prawny musi potwierdzić wolę zapisania dziecka do takiego oddziału zgodnie z przyjętym harmonogramem[5] (dostępnym również na stronie Szkoły).
Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu dziecka do testu predyspozycji językowych proszę o dokonanie rzetelnej analizy umiejętności uczenia się dziecka oraz możliwości poświecenie dodatkowego czasu na edukację (dodatkowe dwie godziny lekcyjne tygodniowo oraz konieczność poświęcenie czasu na opanowania materiału z biologii i matematyki w języku angielskim).
Nauczanie matematyki i biologii w języku angielskim będzie odbywało się zgodnie z założeniami zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego CLIL postulowanego przez instytucje Unii Europejskiej[6] i stanowi realizację postulatu Komisji Europejskiej w zakresie wielojęzyczności, czyli zdolności do prawidłowego i skutecznego korzystania z rożnych języków w celu porozumiewania się̨ (jedna z ośmiu kompetencji kluczowych, istotna dla sytuacji zawodowej i życiowej osób uczących się)[7].
Oferta klasy dwujęzycznej skierowana jest do uczniów, którzy wykazują predyspozycje do nauki języków obcych, są w stanie poświęcić dodatkowy czas na zdobywanie wiedzy, rozważają edukację w klasie dwujęzycznej w szkole ponadpodstawowej i są chętni do podejmowania wyzwań.
Zachęcam do udziału we wspólnej przygodzie edukacyjnej.

Dodatkowych informacji chętnie udzielę za pośrednictwem poczty elektronicznej: k.olkowska@sp35.szczecin.pl

Z wyrazami szacunku
Ksenia Olkowska[1] Zarządzenie nr 41/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym.

[2] Art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021. poz. 1082 ze zm.).

[3] Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 poz. 639 ze zm.).

[4] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 poz. 356 ze zm.).

[5] Zarządzenie Prezydenta Miasta…, op.cit.

[6] Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, 2016. Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2017 Edition. (Kluczowe dane o nauczaniu języków w szkołach w Europie – 2017) Raport Eurydice. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

[7] Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01).