Szanowni Państwo

            W związku z planowanym otwarciem oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w zmienionych warunkach pracy w związku z pandemią COVID-19 informuję:

  1. Nie przyjmujemy do oddziałów przedszkolnych dzieci rodziców niepracujących nawet na wolne miejsca, ponieważ musimy zarezerwować miejsca na wypadek dalszego odmrażania gospodarki oraz dla osób wskazanych w rekomendacji MEN.
  2. Do każdej grupy przyjmujemy maksymalnie 10 osób, pozostawiając po 2 wolne miejsca na wypadek ja w wyżej.
  3. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  4. Na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 35 został umieszczony wzór deklaracji/oświadczenia o woli posłania dziecka do przedszkola stanowiący jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka do grupy w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II.
  5. Wypełnioną deklarację/oświadczenie rodzic składa drogą elektroniczną do 12 maja 2020 (wtorek) do godziny 12.00 na adres placówki sp35@sp35.szczecin.pl w temacie wiadomości należy wpisać “deklaracja przedszkole”.
  6. Rodzice zostaną powiadomieni drogą mailową o zakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy oddziałów przedszkolnych wraz z informacją, że termin otwarcia placówki zostanie ogłoszony na stronie internetowej placówki na co najmniej 3 dni wcześniej.
  7. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka oddziale przedszkolnym w szkole rodzic zobowiązany jest  dostarczyć oryginał deklaracji/oświadczenia.
  8. Za zgodą organu prowadzącego zajęcia w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II są zawieszone do 15 maja oraz do momentu osiągnięcia przez szkołę pełnej gotowości do przyjęcia dzieci pod względem sanitarnym i organizacyjnym zgodnie z wytycznymi GIS oraz MEN.

Z poważaniem
Iwona Sobczyńska
Dyrektor szkoły