pod hasłem „ Projekt okładki mojej ulubionej książki” z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie zaprasza uczniów klas I‑III szkoły do udziału w Szkolnym Konkursie Czytelniczo-Plastycznym pod hasłem „Projekt okładki mojej ulubionej książki”.

Zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne wykonanie ilustracji książki, która zrobiła na nim duże wrażenie, wykonanej w dowolnej technice: rysunek, wycinanka, wydzieranka.

Regulamin konkursu:

Organizator– Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie

Uczestnicy konkursu: Konkurs adresowany jest do uczniów naszej szkoły z klas I-III

Cel konkursu:

  • zachęcenie dzieci do czytania książek,
  • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.

Zadanie konkursowe:

Wykonaj ilustrację i zaprojektuj okładkę książki. Stwórz własną wizję,  nie sugeruj się okładką istniejącej już publikacji. Należy podać tytuł książki. Ilustrację można wykonać w dowolnej technice, np. rysunek, wycinanka, wydzieranka.

Zasady uczestnictwa:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do biblioteki przez uczestnika jednej pracy plastycznej w formacie A3, A4 – wykonanej samodzielnie.
  2. Prace powinny być opisane na odwrocie i zawierać: imię, nazwisko autora pracy, klasa.

Kryteria oceny prac:

  • zgodność z tematem,
  • ogólny wyraz artystyczny,
  • estetyka wykonanej pracy,
  • wkład pracy własnej, kreatywność.

Prace należy  dostarczać do dnia 23 marca 2022r.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodziców/ opiekunów prawnych na rozpowszechnianie wizerunku dziecka i jego pracy do celów promocji konkursu.Jury dokona oceny prac, które następnie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.