.

Od 25 maja uczniowie klas VIII mają możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów

Od 1 czerwca umożliwiamy konsultacje ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły dla wszystkich uczniów. Konsultacje mają na celu umożliwić uczniowi wyjaśnienie trudnych kwestii, usystematyzowanie materiału, czy rozmowy z nauczycielem, a także poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Wymiar konsultacji jest uzależniony od potrzeb ucznia oraz warunków szkoły. Konsultacje są dobrowolne dla ucznia.

Konsultacje odbywają się według harmonogramu:
Od 25 maja konsultacje dla klas VIII:
PONIEDZIAŁEK g. 09:00 – 11:00 – język polski
WTOREK         g. 09:00 – 11:00 – matematyka
ŚRODA            g. 09:00 – 11:00 – język angielski/język niemiecki

Od 1 czerwca konsultacje dla wszystkich uczniów:
PONIEDZIAŁEK g. 09:00 – 13:00 – język polski, historia, WOS
WTOREK           g. 09:00 – 13:00 -matematyka
ŚRODA              g. 09:00 – 13:00 – języki obce
CZWARTEK     g. 09:00 – 13:00 – przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka
PIĄTEK            g. 09:00 – 13:00 – technika, plastyka, muzyka, informatyka, WF, EDB

Uczeń zgłasza chęć uczestniczenia w konsultacjach na terenie szkoły bezpośrednio nauczycielowi danego przedmiotu, co najmniej na dzień wcześniej do g. 12:00, za pomocą dziennika elektronicznego lub poczty elektronicznej (wszystkie adresy mailowe nauczycieli znajdują się na padletach klas). Nauczyciel wskazuje uczniowi godzinę konsultacji.
Uczniowie, którzy umówili się na konsultacje, a nie mogą przyjść, muszą zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej, aby nauczyciel mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkoły obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 1. Konsultacje odbywają się indywidualnie lub w małych grupach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: 4m2, na osobę, 2 m dystansu pomiędzy osobami, 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji; w grupie może przebywać do 12 uczniów.
 2. Do szkoły nie będą wpuszczani uczniowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku szkoły każdemu pracownikowi oraz uczniowi mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem.
 3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły są zobligowane do korzystania z płynu do dezynfekcji rąk znajdującego się przy wejściu do placówki.
 4. Na terenie szkoły uczniowie ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa.
 5. Uczniowie zabierają do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole uczniowie nie pożyczają sobie przyborów i podręczników.
 6. Na terenie szkoły znajdują się instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk oraz dozowniki z płynem.
 7. Na tablicy ogłoszeń znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

 1. Osoba, u której stwierdzono objawy chorobowe zostaje odizolowana w pomieszczeniu do izolacji zaopatrzone w maseczki, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji
 2. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą
 3. Dyrektor kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym telefonicznie w przypadku podejrzenia choroby u dziecka i go wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 4. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażeniu, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 5. Rodzice izolowanego ucznia odbierają dziecko przy głównych drzwiach wejściowych do budynku szkoły.
 6. Pomieszczenia, w których przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana.
 7. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu, zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 8. Obszar, w którym przebywał pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest myty i dezynfekowany.
 9. Dyrektor Informuje o zaistniałym podejrzeniu choroby organ prowadzący oraz służby sanitarne – powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
 10. Wskazany przez dyrektora pracownik sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt. Jeśli są to uczniowie, to kontaktuje się on telefonicznie z ich rodzicami i informuje o zaistniałej sytuacji.
 11. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 12. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.