Szanowni Państwo, Rodzice uczniów klas I – III

Powołując się na Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 22 marca do 11 kwietnia, wprowadzamy naukę w trybie zdalnym dla uczniów klas I – III.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I –  III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła organizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem przyjęcia dziecka jest złożony wniosek rodziców.

Uprawnieni rodzice, którzy chcieliby skorzystać z tej formy opieki nad swoimi dziećmi proszeni są o wypełnienie Wniosku (w załączniku) i przesłanie najpóźniej do piątku 20.03.2021 r. do godziny 16:00 zdjęcia lub scanu wypełnionego i podpisanego wniosku na adres i.bartman@sp35.szczecin.pl. Oryginał Wniosku oraz podpisany Regulamin (w załączniku) należy zostawić w szkole pierwszego dnia pobytu dziecka na zajęciach opiekuńczych.

Na stronie internetowej szkoły zamieszczone są procedury bezpieczeństwa dotyczące pandemii COVID-19, z którymi wszyscy rodzice powinni się zapoznać.

Chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach w szkole w późniejszym terminie należy zgłaszać w sekretariacie szkoły poprzez złożenie wniosku osobiście lub elektronicznie przez rodzica na minimum 2 dni robocze przed datą zadeklarowania chęci przyprowadzenia dziecka na zajęcia do szkoły. W nagłych przypadkach uprawnieni rodzice zgłaszają potrzebę opieki nad dzieckiem na wyżej podany adres mailowy.

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, które prowadzić będą wychowawcy świetlicy szkolnej lub inni nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły odbywać się będą w godz. 7.30-16.30.

                                                                                                    Dyrektor Szkoły