Podstawa prawna:

 1. Art. 8a ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 . poz. 322, 374 i 567)
 2. Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczą organizacji pracy wszystkich typów bibliotek, również bibliotek szkolnych w zakresie ich dotyczącym.
 3. Wytyczne  Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

 1. Książki można oddawać od 1 – 10.06.2020r.
 2. Bibliotekarz będzie odbierał książki w okienku bibliotecznym od poniedziałku do czwartku w godz. 1100 – 1300.
 3. W pozostałe dni książki można zostawiać w dyżurce przy głównym wejściu do szkoły  w godzinach od 1300 do 1500 (do każdej oddawanej książki należy włożyć kartkę z  nazwiskiem i klasą).
 4. Do stanowiska bibliotekarza podchodzimy pojedynczo z zachowaniem reżimu sanitarnego (rękawiczki, maseczki).
 5. Odebrane książki, zostaną odłożone na wyznaczony regał w celu odbycia 3-dniowej kwarantanny.
 6. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 7. Poleca się zarówno użytkownikom, jak i bibliotekarzom, przebywanie w bibliotece, lub pomieszczeniu w którym odbierane są książki, w maseczkach i rękawiczkach.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI

 1. Za odbiór podręczników odpowiadają wychowawcy klas.
 2. Podręczniki będą oddawane wg harmonogramu uzgodnionego z wychowawcami i dyrektorem szkoły.
 3. O terminie zwrotów poszczególne klasy zostaną poinformowane w korespondencji na dzienniku elektronicznym.
 4. Przygotowanie podręczników przed oddawaniem:
  1. zdejmujemy okładki,
  2. wycieramy gumką wszystkie podkreślenia,
  3. naprawiamy wszelkie możliwe uszkodzenia,
 5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika:
  1. uczniowie klas 1, 4 i 7  – w przypadku zagubienia podręcznika proszeni są o zgłoszenie się do biblioteki szkolnej bezpośrednio lub telefonicznie  91 44 22 465     od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 13.00;
  2. uczniowie klas 2, 3, 5, 6 i 8 – rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani odkupić zniszczony lub zagubiony podręcznik w wydawnictwie.
 6. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 7. Poleca się zarówno użytkownikom, wychowawcom klas i bibliotekarzom, przebywanie w bibliotece, lub pomieszczeniu w którym odbierane są książki, w maseczkach i rękawiczkach.

Postanowienia końcowe

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor szkoły.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły, rodzice oraz opiekunowie dzieci.
 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor szkoły