Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w oddziale przedszkolnym  SP 35 im. Jana Pawła II obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w oddziale przedszkolnym SP 35 im. Jana Pawła II,  odpowiada Dyrektor Szkoły .
 2. W oddziale przedszkolnym SP 35 im Jana Pawła II  stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30
 4. Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.  Po wejściu do budynku przedszkola każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola.
 5. W sytuacji wyjątkowej rodzic/ opiekun prawny może wejść na teren przedszkola z  zachowaniem  reżimu sanitarnego – zakryte usta i nos, zdezynfekowane dłonie, zachowanie dystansu społecznego 1,5 m.
 6. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczka), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.
 7. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.
 8. Na tablicy ogłoszeń przy  sali znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

 1. Na teren budynku przedszkola wpuszczane jest tylko dziecko.
 2. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do drzwi wejściowych do budynku przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.
 3. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani przedmiotów, które są nie są niezbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.
 4. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do przedszkola zdezynfekowało ręce a następnie odprowadza je do szatni, a po przebraniu się do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia.
 5. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.
 6. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
 7. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
 8. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.

Żywienie

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci.
 4. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w miejscu do tego przeznaczonym – stołówka, przy czym w tym samym momencie mogą przebywać cztery grupy przy zachowaniu bezpiecznego dystansu między grupami,  a po wyjściu każdej grupy wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
 5. Posiłki dzieciom podają opiekunowie.

Wyjścia na zewnątrz

 1. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola.
 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.
 3. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie dwie grupy, przy czym opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
 4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw na zakończenie każdego dnia pracy są dezynfekowane.
 5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 35 im Jana Pawła II  od dnia 1 września  2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

Poniżej zamieszczamy kartę informacyjną dziecka uczęszczającego do przedszkola. Wszystkich rodziców, prosimy o dostarczenie wypełnionej karty w dniu 1 września na pierwsze zajęcia.