Poniżej przedstawiamy procedury egzaminu ósmoklasisty

W dniu egzaminu ze wszystkich przedmiotów uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem w zależności od tego, w której sali egzaminacyjnej przystąpią do egzaminu ósmoklasisty i udają się do wyznaczonych sal według następującego porządku:

 1. Uczniowie zdający w sali nr 1 (hala sportowa) wchodzą do szkoły głównym wejściem hali sportowej:
  godz. 8:25 – klasa 8asala 105 w hali sportowej
  godz. 8:30 – klasa 8b – sala 106 w hali sportowej
  godz. 8:35 – klasa 8c – szatnie 13 (dziewczynki) oraz 14 (chłopcy) w hali sportowej
  godz. 8:40 – klasa 8d – szatnie 15 (dziewczynki) oraz 16 (chłopcy) w hali sportowej
  godz. 8:45 – klasa 8e – czytelnia
  godz. 8:45 – klasa 8f – szatnie 17 (dziewczynki) oraz 18 (chłopcy) w hali sportowej
 2. Uczniowie zdający w sali nr 2 (aula) wchodzą do szkoły wejściem głównym szkoły
  godz. 8:40 – klasa 8a, 8b, 8c – sala 1c
  godz. 8:45 – klasa 8d, 8e, 8f – sala 2c
 3. Uczniowie zdający w sali nr 3 (10D) wchodzą do szkoły wejściem głównym budynku D
  godz. 8:40 – klasa 8a, 8b, 8csala 11c
  godz. 8:40 – klasa 8d, 8e, 8fsala 10c
 4. Uczniowie zdający w sali nr 4 (18D) wchodzą do szkoły wejściem głównym budynku D
  godz. 8:45   sala 3c
 5. Uczniowie zdający w sali nr 5 (12D) wchodzą do szkoły wejściem głównym budynku D
  godz. 8:45 – sala 2d
 6. Uczniowie zdający w sali nr 6 (19C) wchodzą do szkoły wejściem w budynku D
  godz. 8:45 –  sala 2d
 7. Uczniowie zdający w sali nr 7 (6D) oraz sali 9 (17D)  wchodzą do szkoły wejściem głównym budynku D
  godz. 8:50 – sala 9d

O wyznaczonej godzinie uczniowie ustawiają się klasami według kolejności w dzienniku i udają się do wyznaczonych sal egzaminacyjnych pod opieką nauczyciela.

Przypominamy o przestrzeganiu zasad związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego oraz warunki przebiegu egzaminu.

WYTYCZNE DLA UCZNIÓW, KTÓRZY BĘDĄ PRZYSTĘPOWALI DO  EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2021 ROKU.

Informacje na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzenia  egzaminu ósmoklasisty, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzenie egzaminu), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciw COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji, bądź osobą na kwarantannie
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  – zdający
  – osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu
  – inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję itp.
  – obserwatorzy
  – pracownicy służb medycznych
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis z czarnym wkładem), linijki (matematyka). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Na egzaminie uczniom nie wolno używać długopisów ze zmazywalnym tuszem.
 7. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki. W przypadku, gdy grupa uczniów korzysta z jednego słownika, obok znajduje się dozownik z płynem dezynfekcyjnym, a uczniowie mają obowiązek dezynfekcji rąk przed korzystaniem oraz po korzystaniu ze słownika.
 8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  2) wychodzi do toalety
  3)kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 12. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 13. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu
 14. Uczniów obowiązuje strój galowy oraz posiadanie legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości.
 15. W czasie trwania egzaminu obowiązują zasady:
  1) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi
  2) obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku bezpośredniego kontaktowania się z osobą zaangażowaną w przeprowadzenie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z Sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
  3) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, przestrzeganie higieny kaszlu; podczas kaszlu, czy kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczka.
 16. Po zakończonym egzaminie wrażeniami należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przed szkołą.