Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 35 w Szczecinie w podziale na części– w zakresie części II ( wyroby garmażeryjne )

Działając na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami ), zwanej dalej Ustawa PZP, Zamawiający – Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Świetoborzyców 40 w  Szczecinie, unieważniła postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na: Dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 35 w Szczecinie w podziale na części – w zakresie części II (Wyroby garmażeryjne). Szkoła Podstawowa nr 35 wystosowała zapytanie o cenę artykułów z części II  Wyroby garmażeryjne i zaprosiła do złożenia formularza kalkulacji cenowej mailem do dnia 30.12.2022 r. do godziny 8:00 na adres sp35@sp35.szczecin.pl