Od dnia 25 maja 2020r. na terenie szkoły zostaną zorganizowane zajęcia rewalidacyjne.

Zajęcia maja charakter dobrowolny , a uczestnictwo w nich zależy od decyzji rodziców ( wymagana jest pisemna zgoda rodzica).

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-Co-2 rekomenduje się

W zakresie warunków sanitarnych:

 • W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 • Kadrze pedagogicznej zapewnione są  środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby) Pomieszczenie , w którym nauczyciel prowadzi zajęcia powinno być  regularnie wietrzone;
 • Używane powierzchnie (blaty stolików, oparcia krzeseł, klamki)  oraz wyposażenie wykorzystywane w czasie zajęć powinny być regularnie dezynfekowane.
 • W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć niezwłoczne jest podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie należy zawiadomić rodziców  oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno- epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 • Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie odseparowana od innych w odległości min. 2 m z każdej strony.
 • Należy ustalić obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodne z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
 • Stosować się  do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

W zakresie organizacji zajęć na terenie szkoły:

 • Zakaz wstępu  na teren szkoły  osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć ( nauczyciel odbiera dzieci przed szkołą).
 • W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
 • Rodzice wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała  u dziecka.
 • Przed wejściem na teren szkoły obowiązkowa jest dezynfekcja rąk.
 • Nauczyciel uzgadnia z rodzicami ucznia  szybką ścieżkę komunikacji w przypadku złego samopoczucia ucznia.
 • Śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania.

W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami:

 • Należy ograniczyć  kontakty  kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dzieckiem.
 • Dostosować wielkość sali do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia
 • Regularnie myć lub dezynfekować, biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze – muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie uczestnika zajęć).
 • Informować dzieci , w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zadbać  o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci.
 • Wietrzyć  salę, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę. Nie rekomenduje się używania klimatyzacji.
 • W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Przydatne instrukcje:

– mycia rąk https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

– dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

– prawidłowego zdejmowania maseczki https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

– prawidłowego zdejmowania rękawiczek https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/