Informujemy o rozpoczętej rekrutacji do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024.

Zapisy  prowadzone są w oparciu o następujące zasady: 
 1. Rodzic/prawny opiekun zapisując dziecko do świetlicy powinien zapoznać się z regulaminem pracy świetlicy. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy  szkolnej jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 3. Kwestionariusz, można pobrać ze świetlicy szkolnej, sekretariatu lub ze strony szkoły  „Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy“.
 4. Poprawnie wypełniony wniosek (dokładne dane kontaktowa) należy złożyć:
 • obecne klasy I, II i III składają w świetlicy szkolnej,
 • rodzice przyszłorocznych klas I wypełniają formularz zapisu dziecka do świetlicy dostępny na stronie szkoły oraz składają kartę  osobiście w sekretariacie.
Termin składania karty naboru do świetlicy: 

22.05.2023 – 19.06. 2023 –  dla dzieci uczęszczających już do świetlicy (klas I, II i III).
16.05.2023 – 12.06. 2023 – dla przyszłorocznych uczniów klas I.

Lista uczniów przyjętych do świetlicy na rok szkolny 2023/2024 zostanie opublikowana w holu głównym szkoły  w dwóch terminach:

24.06.2023  – dla dzieci uczęszczających już do świetlicy (klas I, II i III).
20.06.2023  – dla przyszłorocznych uczniów klas I. 


REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY
ABC Wychowanka Świetlicy

 1. Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych zajęciach.
 2. Wchodząc do świetlicy zgłaszam wychowawcy swoje przybycie.
 3. Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez zgody wychowawcy.
 4. Nie oddalam się od wychowawcy podczas wyjść i w czasie przebywania  sali świetlicowej.
 5. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 6. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam.
 7. Biorę aktywny udział w zajęciach.
 8. Staram się cicho pracować i bawić.
 9. Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela – staram się je jak najlepiej wykonać.
 10. Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć.
 11. Nie przeszkadzam innym dzieciom w pracy i zabawie.
 12. Dbam o porządek w sali.
 13. Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje otoczenie.
 14. Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy.
 15. Szanuję cudzą i swoją własność.
 16. Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy.
 17. Dbam o higienę osobistą.
 18. Myję ręce przed posiłkiem, gdy skorzystam z toalety, po powrocie z boiska.
 19. Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje siadam przy stoliku.
 20. Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie.

 Zobowiązujemy się do:

 1. zapoznania mojego dziecka z ABC wychowanka świetlicy,
 2. współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących dziecka i funkcjonowania świetlicy.
 3. potwierdzania własnoręcznym czytelnym podpisem w zeszycie faktu odebrania dziecka ze świetlicy.
 4. odkupienia gier i zabawek popsutych lub zagubionych przez moje dziecko umyślnie.

      Przyjmujemy do wiadomości że:

 • bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej , upoważnioną przez nas osobę.
 • o zwolnieniu dziecka z zajęć świetlicowych będziemy zawiadamiać pisemnie.
 • w pomieszczeniach świetlicowych zostawiamy tylko tornistry. Za inne rzeczy przyniesione do świetlicy, takie jak: komórki, pieniądze, zabawki itp. świetlica nie odpowiada.
 • dziecko będzie odebrane ze świetlicy najpóźniej do godziny 17.00
 • Przypominamy o obowiązku zgłoszenia w szkole faktu, że jeden z rodziców ma ograniczone prawa rodzicielskie.Formularz apisu dziecka do świetlicy (dotyczy tylko dzieci przyszłorocznych klas I)