Szanowni Państwo,

powołując się na Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami, informujemy, że do dnia 7 czerwca 2020 r. realizacja podstawy programowej dla klas I-III, nadal odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od dnia 25 maja 2020 r., w szkole odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, które prowadzić będą wychowawcy świetlicy szkolnej lub inni nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywać się będą w godz. 7.30-16.30.

Rodzice, którzy chcieliby skorzystać z tej formy opieki nad swoimi dziećmi proszeni są o wypełnienie Wniosku (w załączniku) i przesłanie najpóźniej do piątku 22.05.2020 r. do godziny 15:00 zdjęcia lub scanu wypełnionego i podpisanego wniosku na adres i.bartman@sp35.szczecin.pl. Oryginał Wniosku oraz podpisany Regulamin (w załączniku) należy zostawić w szkole pierwszego dnia pobytu dziecka na zajęciach opiekuńczych.

Na stronie internetowej szkoły zamieszczone są procedury bezpieczeństwa dotyczące pandemii COVID-19, z którymi wszyscy rodzice powinni się zapoznać.

Chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach w szkole w późniejszym terminie należy zgłaszać w sekretariacie szkoły poprzez złożenie wniosku osobiście lub elektronicznie przez rodzica na minimum 5 dni roboczych przed datą zadeklarowania chęci przyprowadzenia dziecka na zajęcia do szkoły.