Oferenci powinni stworzyć ofertę cenową na formularzach cenowych załączonych do niniejszego zapytania. Ofertę należy złożyć do 19.12.2019 r. do godz. 11:00,

e-mailowo lub osobiście do sekretariatu siedziby Zamawiającego według danych teleadresowych zamieszczonych poniżej.

Szkoła Podstawowa nr 35 im Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
Adres mailowy: sp35@sp35.szczecin.pl

Ogłoszenie wyboru oferenta nastąpi 20.12.2019 o godzinie 11:00. Wyniki wyboru zostaną zamieszczone na stronie szkoły. Podmioty, które zostaną wybrane, zostaną powiadomione telefonicznie lub mailem, w zależności od podanych przez oferentów dróg komunikacji.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo.

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie informuję iż podmioty składające ofertę w przetargu na artykuły żywnościowe ogłoszonym w dniu 13.12.2019 r., nie mogą ograniczać dostaw w trakcie realizacji zamówienia ze względu na “minimum logistyczne”.

Klauzula o tej treści zostanie umieszczona w umowie. Dodatkowych informacji udziela Irena Bartczak pod numerem telefonu 512 480 935