Na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 października 2006r.ze zm. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 105 poz. 2078) w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz Uchwały nr XXVI/523/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 września 2004r., w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych położonych na terenie szkół oraz powierzenia Prezydentowi miasta Szczecin ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów, Dyrektor Szkoły podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie ogłasza niniejszym przetarg na wynajem następujących pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej:

 • sali lustrzanej o pow. 89,04m2 w następujących dniach tygodnia:
  piątki w godz. 17:00 – 20:30
 • sal lekcyjnych  o pow. od 54 m² do 70 m² w następujących dniach tygodnia:
  od poniedziałku do piątku w godz. 17:00 – 20:00 / uwarunkowane od dostępności sal lekcyjnych /
 • sali gimnastycznej o pow. 1365,20 m² w następujących dniach tygodnia:
  piątki w godz. 20:00 – 21:30 – 1 sektor sali gimnastycznej (1/3 całej hali)
 • boiska orlik ze sztuczną trawą o pow. 1800 m 2 w następujących dniach tygodnia:
  poniedziałki w godz. 16:00 – 20:00
  wtorki w godz. 16:00 – 20:00
  środy w godz. 16:00 – 20:00
  czwartki w godz. 16:00 – 20:00
  piątki w godz. 16:00 – 20:00
  soboty w godz. 10:00 – 20:00
  niedziele w godz. 10:00 – 20:00
 • boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią o pow. 392 m 2 w następujących dniach tygodnia:
  poniedziałki w godz. 16:00 – 20:00
  wtorki w godz. 16:00 – 20:00
  środy w godz. 16:00 – 20:00
  czwartki w godz. 16:00 – 20:00
  piątki w godz. 16:00 – 20:00
  soboty w godz. 10:00 – 20:00
  niedziele w godz. 10:00 – 20:00

Pomieszczenia wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania sanitariatów, wody i energii.

Warunki przetargu:

 1. oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej na adres mailowy przetarg@sp35.szczecin.pl. Dopuszcza się również złożenie ofert w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30
 2. termin składania ofert – do dnia 2.10.2023r. (poniedziałek do godz. 15:30
 3. Informacji dotyczących potrzeb i możliwości funkcjonalnych udziela  Marek Żukowski – kierownik obiektów sportowych pod numerem  telefonu  91 44 22 465 wew. 115 lub w formie elektronicznej na adres m.zukowski@sp35.szczecin.pl
 4. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć do dnia 2.10.2023r.. po wcześniejszym uzgodnieniu, tel.kontaktowy  91 44 22 465 wew. 115 lub w formie elektronicznej na adres m.zukowski@sp35.szczecin.pl
 5. Minimalna cena wynajmu za jedną godzinę lekcyjną ( 45 minut ) wynosi:
  a) aula szkolna – kwota 60,00 zł netto (sześćdziesiąt złotych)  (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów),
  b) sala lustrzana –  kwota 60,00 zł netto (sześćdziesiąt złotych)  (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów),
  b) sale lekcyjne –  kwota 45,00 zł netto (czterdzieści pięć złotych)  (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów),
  c) sala sportowa – kwota wynajęcia 1 sektora ( 1/3 sali) wynosi 65,00 zł netto ( sześćdziesiąt pięć złotych ). (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów).
  d) boisko orlik ze sztuczną trawą – kwota 60,00 zł netto (sześćdziesiąt złotych)  (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów),
  e) boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią – kwota 60,00 zł netto (sześćdziesiąt złotych)  (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów),
 6. Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie Szkoły,
 7. do oferty winno zostać załączone: 
  – wypełniony formularz oferty ( załącznik do ogłoszenia ),
  – skan dowodu osobistego (w przypadku najmu na osoby indywidualne)
  – kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS,
  – kserokopie decyzji  o nadaniu nr NIP i REGON,
 8. Zaoferowana cena netto oferty nie może być niższa niż cena wynajmu, określona w pkt. 5 ogłoszenia
 9. kryterium wyboru oferty stanowić będzie:
  – zaproponowana najwyższa godzinowa wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczeń
  – rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu

Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

Podmiot lub osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony maksymalnie do 3 lat.  

Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

Załączniki do zapytania: