Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40

zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć muzyczno – ruchowych w oddziałach przedszkolnych w okresie 15.02.2021r. – 25.06.2021r. według następującego harmonogramu:

 • cztery grupy 5-6 latków w wymiarze dwóch zajęć 30 minutowych z każdą grupą ( łącznie 8 zajęć 30 minutowych tygodniowo )

Warunki przetargu:

 1. oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej na adres mailowy przetarg@sp35.szczecin.pl. Dopuszcza się również złożenie ofert w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30
 2. termin składania ofert – do dnia 8.02.2021r. ( poniedziałek )
 3. Informacji udziela  sekretariat Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II nr telefonu  91 44 22 465 lub w formie elektronicznej na adres: sp35@sp35.szczecin.pl
 4. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:
  – zaproponowana cena za godzinę zajęć
  – kwalifikacje i doświadczenie prowadzących
 5. Do oferty należy dołączyć:
  – zaświadczenie o niekaralności osób prowadzących
  – dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne do pracy w oddziałach przedszkolnych

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn.