Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40

zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć muzyczno – ruchowych w oddziałach przedszkolnych w okresie 04.11.2019r. – 31.12.2019r. według następującego harmonogramu:

 • środy – w godz. 10:15 – 10:30 – jedna grupa 3 – 4- latków; 10:30 – 11:00 – jedna grupa 4-5 latków, 11:00 – 12:00 – dwie grupy 6 – latków
 • piątki – w godz. 9:00 – 10:00 – dwie grupy klas 0, 10:00 – 10:30 – jedna grupa 4-5 – latków, 10:30 – 10:45 – jedna grupa 3-4 – latków

Warunki przetargu:

 1. oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej na adres mailowy przetarg@sp35.szczecin.pl. Dopuszcza się również złożenie ofert w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30
 2. termin składania ofert – do dnia 31.10.2019r. ( czwartek )
 3. Informacji udziela  sekretariat Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II nr telefonu  91 44 22 465 lub w formie elektronicznej na adres: sp35@sp35.szczecin.pl
 4. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:
  – zaproponowana cena za godzinę zajęć
  – kwalifikacje i doświadczenie prowadzących
 5. Do oferty należy dołączyć:
  – zaświadczenie o niekaralności osób prowadzących
  – dokument potwierdzajacy kwalifikacje pedagogiczne do pracy w oddziałąch przedszkolnych

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn.