Działając w imieniu Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul Świętoborzyców 40 zwracam się z prośbą do złożenia oferty na dokonanie nasadzeń na terenie placówki.

 1. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dokonanie nasadzeń zastępczych:
  – zakup i transport 10 sztuk drzew o średnicy pnia 16-18 cm, zakup i transport krzewów w ilości 178 m2,
  – wykonanie nasadzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Koszt transportu należy wliczyć w cenę materiału roślinnego. Wykonawca własnym transportem dostarczy rośliny na miejsce sadzenia, wyznaczone przez zamawiającego,
  – usługa pielęgnacji roślin przez okres 3 lat.
 2. Termin złożenia ofert:
  Ofertę należy wysłać w terminie do 5 listopada 2021r.
 3. Forma składania ofert:
  Ofertę podpisaną przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, należy przesłać na adres l.szuper@sp35.szczecin.pl
 4. Okres związania ofertą:
  30 dni od terminu składania ofert
 5. Informacje dodatkowe:
  Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniem z Panią Lucyna Szuper kierownikiem gospodarczym tel. 91 44 22 465 wew. 107
 6. Unieważnienie postępowania:
  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny