Działając w imieniu Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II zwracam się do Państwa z zapytaniem ofertowym na doposażenie stołówki szkolnej  Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres sp35@miasto.szczecin.pl na załączonych drukach do 14 kwietnia 2020.

Oferty złożone po terminie, niekompletne, przesłane w innej formie nie będą rozpatrywane. Realizacja zamówienia jest uzależniona od otrzymania przez placówkę dofinansowania w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.Szkoła zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Oferty prosimy złożyć na drukach, które są do pobrania poniżej i przesłać je do nas na adres mailowy sp35@miasto.szczecin.pl do dnia 14 kwietnia 2020r.