Dotyczy: zapytania ofertowego na artykuły żywnościowe na 2020 rok w grupie Mięso, wędliny, z dnia 29 listopada 2019 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Postępowanie unieważnia się, gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy,  iż zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania.