Informujemy, iż odpłatność za obiady przyjmowana jest tylko i wyłącznie drogą elektroniczną w formie przelewów na konto szkoły (okienko kasowe jest nieczynne).

Uprzejmie informujemy że ze względu na zakończenie i rozliczenie roku 2021 pieniądze  na konto za karnet styczniowy będzie można przelewać od 1 stycznia 2022. prosimy nie wpłacać pieniędzy za karnet styczniowy w grudniu 2021!!!.

Informacje dotyczą tylko rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 35 korzystających ze stołówki szkolnej.

Wpłaty za wyżywienie przedszkolaków uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w SP35 należy regulować na inny numer rachunku bankowego niż uczniów SP35!!!

Prosimy nie wpłacać pieniędzy za wyżywienie przedszkolaków na podany poniżej numer rachunku bankowego. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za przedszkole otrzymują państwo drogą elektroniczną na początku danego miesiąca rozliczeniowego.

Wpłaty należy dokonywać na następujące dane:
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
nr rachunku bankowego 87 1020 4795 0000 9902 0278 2779

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz okres za jaki dokonywana jest wpłata, np.: JAN KOWALSKI KLASA 2 A-OBIADY GRUDZIEŃ 2021. Bardzo proszę pamiętać o podaniu imienia, nazwiska i klasy do której uczęszcza dziecko, ponieważ brak danych uniemożliwia przypisanie wpłaty za obiady dla danego ucznia ( nie zawsze dziecko posiada takie same nazwisko jak rodzic, dodatkowo niektóre nazwiska w szkole powtarzają się i utrudniona jest wówczas weryfikacja wpłat).

OPŁATA ZA OBIADY W  GRUDNIU 2021 WYNOSI 80,00zł (16×5,00zł=80,00zł).

OBIADY WYDAWANE SĄ OD 1 DO 22 GRUDNIA 2021.

23.12.2021 DO 0.01.2022 ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

W PRZYPADKU WPŁATY INNEJ KWOTY NIŻ OBOWIĄZUJĄCA W DANYM MIESIĄCU – BARDZO PROSZĘ O WYJAŚNIENIE W TYTULE PRZELEWU SKĄD WYNIKA TAKA WPŁATA NP. Jan  Kowalski 1a, obiady – GRUDZIEŃ 2021, odliczono nieobecności podczas kwarantanny klasy  w dniach: 24, 25, 26, 29, 30 LISTOPADA 2021.

UCZNIOM Z KLAS, KTÓRE W LISTOPADZIE 2021 ZOSTAŁY OBJĘTE KWARANTANNĄ PRZYSŁUGUJE MOŻLIWOŚĆ POMNIEJSZENIA OPŁATY ZA OBIADY W GRUDNIU O KWOTĘ  ZA NIEWYKORZYSTANE POSIŁKI.

Wpłaty należy dokonywać na dwa dni robocze przed rozpoczęciem żywienia, aby mieć pewność wpływu środków na rachunek bankowy.

PRZYPOMINAMY ŻE ZE WZGLĘDU NA ZAKOŃCZENIE I ROZLICZENIE ROKU 2021 PIENIĄDZE  NA KONTO ZA KARNET STYCZNIOWY BĘDZIE MOŻNA PRZELEWAĆ OD 1 STYCZNIA 2022. PROSIMY NIE WPŁACAĆ PIENIĘDZY ZA KARNET STYCZNIOWY W GRUDNIU 2021!!!.

DOTYCZY KLAS 1-3.

Dzieci z klas 1-3 nie otrzymują karnetów obiadowych za opłacone obiady. Wychowawcy otrzymują informację od osoby rozliczającej płatności za obiady, które dzieci uprawnione są do korzystania ze stołówki. Nauczyciele doprowadzają do stołówki i sprawują opiekę nad uczniami, którzy uczęszczają na obiady.

DOTYCZY KLAS 4-8.
Uczniowie z klas 4-8 otrzymują karnety obiadowe za opłacone obiady. Obowiązkiem ucznia jest posiadanie niezniszczonego karnetu obiadowego i każdorazowe okazywanie dokumentu osobie kontrolującej wejście do stołówki szkolnej.

*JEŻELI UCZEŃ NIE POSIADA KARNETU OBIADOWEGO W POCZĄTKOWYCH DNIACH MIESIĄCA POMIMO UREGULOWANIA PŁATNOŚCI – OTRZYMA POSIŁEK. BARDZO PROSZĘ O PRZEKAZANIE DZIECIOM INFORMACJI, ŻE WSZELKIE NIEJASNOŚCI DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI WEJŚCIA I SKORZYSTANIA Z POSIŁKU NALEŻY ZGŁOSIĆ I WYJAŚNIĆ OSOBIE KONTROLUJĄCEJ KARNETY OBIADOWE. NIE POZOSTAWIAMY DZIECI BEZ OBIADU – WAŻNA JEST OBECNOŚĆ DZIECKA, ROZMOWA I WYJAŚNIENIE SPRAWY.

Przypominamy, że nieobecność dziecka na obiedzie można zgłaszać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres: obiady@sp35.szczecin.pl

Zgłoszenia rezygnacji korzystania z posiłków szkolnych można dokonywać najpóźniej do godziny 8:00 w dniu nieobecności dziecka na obiedzie. Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie jest podstawą do zmniejszenia odpłatności w kolejnym miesiącu o kwotę za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu.
Koszt pojedynczego obiadu dla ucznia SP 35 wynosi: 5,00zł

Pytania dotyczące odpłatności za obiady proszę kierować na adres: obiady@sp35.szczecin.pl