Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie zaprasza do składania ofert na 2023 rok na dostawę produktów garmażeryjnych

Oferenci powinni stworzyć ofertę cenową na formularzu cenowym załączonym do niniejszego zapytania załączając dokumenty rejestrowe podmiotu oraz ew. upoważnienia do reprezentowania oferenta. Ofertę należy złożyć do 30.12.2022 r. do godz. 8:00 e-mailowo lub osobiście do sekretariatu siedziby Zamawiającego według danych teleadresowych zamieszczonych poniżej.

Szkoła Podstawowa nr 35 im Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
Adres mailowy: sp35@sp35.szczecin.pl

Ogłoszenie wyboru oferenta nastąpi 30.12.2022 o godzinie 10:00. Podmiot, który zostanie wybrany, zostanie powiadomione telefonicznie lub mailem, w zależności od podanych przez oferentów dróg komunikacji.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo.

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie informuje, iż podmioty składające ofertę w zapytaniu ofertowym  na artykuły żywnościowe ogłoszonym w dniu 23.12.2022 r., nie mogą ograniczać dostaw w trakcie realizacji zamówienia ze względu na “minimum logistyczne”.

Klauzula o tej treści zostanie umieszczona w umowie.

Dodatkowych informacji udziela Irena Bartczak pod numerem telefonu 512 480 935