Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie ogłasza przetarg na najem pomieszczeń.

w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.)  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem następujących pomieszczeń znajdujących się na terenie  szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej:

 • auli szkolnej o pow. 269,79 m², w następujących dniach tygodnia:
  piątki w godz. 16:30 – 20:30
 • sali lustrzanej o pow. 89,04m2 w następujących dniach tygodnia:
  piątki w godz. 16:30 – 20:30
 • sal lekcyjnych  o pow. od 54 m² do 70 m² w następujących dniach tygodnia:
  od poniedziałku do piątku w godz. 16:30 – 20:00 / uwarunkowane od dostępności sal lekcyjnych /
 • sali gimnastycznej o pow. 1365,20 m² w następujących dniach tygodnia:
  poniedziałki – w godz. 20:00- 21:30 – 1 sektor sali gimanstycznej ( 1/3 całej hali ),
  piątki – w godz. 20:00- 21:30 – 2 sektory sali gimanstycznej ( 2/3 całej hali ),

 Pomieszczenia wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania sanitariatów, wody i energii.  

Warunki przetargu:

 1. oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej na adres mailowy przetarg@sp35.szczecin.pl. Dopuszcza się również złożenie ofert w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30
 2. termin składania ofert – do dnia 6.03.2020r. ( piątek )
 3. Informacji dotyczących potrzeb i możliwości funkcjonalnych udziela  Marek Żukowski – kierownik obiektów sportowych pod numerem  telefonu  91 44 22 465 wew. 115 lub w formie elektronicznej na adres mazuk@sp35.szczecin.pl
 4. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć do dnia 6.03.2020r. po wcześniejszym uzgodnieniu, tel.kontaktowy  91 44 22 465 wew. 115 lub w formie elektronicznej na adres mazuk@sp35.szczecin.pl
 5. Minimalna cena wynajmu jedną godzinę lekcyjną ( 45 minut ) wynosi:
  a) aula szkolna – kwota 25,00 zł netto (dwadzieścia pięć złotych)  (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów),
  b) sala lustrzana –  kwota 25,00 zł netto (dwadzieścia pięć złotych)  (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów),
  b) sale lekcyjne –  kwota 20,00 zł netto (dwadzieścia złotych)  (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów),
  c) sala sportowa – kwota wynajęcia 1 sektora wynosi 35,00 zł netto. (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów). koszt wynajęcia całej sali gimnastycznej wynosi 105 zł netto
 6. Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie Szkoły,
 7. do oferty winno zostać załączone: 
  – wypełniony formularz oferty ( załącznik do ogłoszenia ),
  – kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS, 
  – kserokopie decyzji  o nadaniu nr NIP i REGON,
  – kserokopia dowodu osobistego ( w przypadku wynajmu osób fizycznych )
 8. kryterium wyboru oferty stanowić będzie:
  – zaproponowana najwyższa godzinowa wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczeń
  – rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu

Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

Podmiot lub osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony maksymalnie do 3 lat.  

Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

Załączniki do zapytania przetargowego: